Za­daniem szkoły lu­dowej dla nie niemiec­kiej lud­ności Wscho­du ma być tyl­ko: pros­te licze­nie naj­wyżej do 500, pi­sanie naz­wiska - czy­tania nie uważam za konieczne.


za­daniem-szkoły-lu­dowej-dla-nie niemiec­kiej-lud­noś-wscho­- być-tyl­ko-pros­te-licze­nie-naj­wyżej-do 500-pi­sanie-naz­wiska
heinrich himmlerza­daniemszkołylu­dowejdlanie niemiec­kiejlud­nościwscho­duma byćtyl­kopros­telicze­nienaj­wyżejdo 500pi­sanienaz­wiska czy­tanianie uważamza konieczneza­daniem szkołyszkoły lu­dowejlu­dowej dladla nie niemiec­kiejnie niemiec­kiej lud­nościlud­ności wscho­duwscho­du ma byćma być tyl­kopros­te licze­nielicze­nie naj­wyżejnaj­wyżej do 500pi­sanie naz­wiska czy­tania nie uważamnie uważam za konieczneza­daniem szkoły lu­dowejszkoły lu­dowej dlalu­dowej dla nie niemiec­kiejdla nie niemiec­kiej lud­nościnie niemiec­kiej lud­ności wscho­dulud­ności wscho­du ma byćwscho­du ma być tyl­kopros­te licze­nie naj­wyżejlicze­nie naj­wyżej do 500 czy­tania nie uważam za konieczne

Zadaniem szkoły ludowej dla niemieckiej ludności Wschodu ma być tylko: proste liczenie najwyżej do 500, pisanie nazwiska. Czytania nie uważam za konieczne. -Heinrich Himmler
zadaniem-szkoły-ludowej-dla-niemieckiej-ludnoś-wschodu-być-tylko-proste-liczenie-najwyżej-do-500-pisanie-nazwiska-czytania-nie-uważam-za
Wiel­kie naz­wiska up­rawdo­podob­niają naj­większe idioty­zmy, gdyż tłum ma naiwną pew­ność, że wiel­cy ludzie bredzić nie mogą. -Zbigniew Herbert
wiel­kie-naz­wiska-up­rawdo­podob­niają-naj­większe-idioty­zmy-gdyż-tłum- naiwną-pew­ność-że wiel­cy-ludzie-bredzić-nie mogą
Mu­zyka to przy­jem­ność, ja­kiej dusza ludzka doświad­cza przez licze­nie, nie zdając so­bie spra­wy, że ma do czy­nienia z liczeniem. -Gottfried Wilhelm Leibniz
mu­zyka-to przy­jem­ność-ja­kiej-dusza-ludzka-doświad­cza-przez-licze­nie-nie zdając-so­bie-spra­wy-że  do czy­nienia-z liczeniem