za­gubiony element jak ta­lia kart bez asa brak jed­ne­go oddala od up­ragnionej pełni do­tykasz myślą w ciszy się karmisz cze­kając na coś co sa­mo nie przyjdzie daję ci uśmiech na wiatr kładę żale już uleciałe na­pełnij się spokojem by poczuć w od­dechu lek­kość czys­te­go serca wyb­ra­kowa­ne to szczęście gdy ścis­kasz w dłoniach zemste 


za­gubiony-element-jak-­lia-kart-bez-asa-brak-jed­ne­go-oddala-od-up­ragnionej-peł-do­tykasz-myślą-w-ciszy ę-karmisz-cze­kając-na coś
papużkaza­gubionyelementjakta­liakartbezasabrakjed­ne­gooddalaodup­ragnionejpełnido­tykaszmyśląciszy siękarmiszcze­kającna coścosa­monie przyjdziedajęci uśmiechnawiatrkładężalejużuleciałena­pełnij sięspokojembypoczućw od­dechulek­kośćczys­te­gosercawyb­ra­kowa­neto szczęściegdyścis­kaszw dłoniachzemste za­gubiony elementelement jakjak ta­liata­lia kartkart bezbez asaasa brakbrak jed­ne­gojed­ne­go oddalaoddala odod up­ragnionejup­ragnionej pełnipełni do­tykaszdo­tykasz myśląmyślą ww ciszy sięciszy się karmiszkarmisz cze­kająccze­kając na cośna coś coco sa­mosa­mo nie przyjdzienie przyjdzie dajędaję ci uśmiechci uśmiech nana wiatrwiatr kładękładę żależale jużjuż uleciałeuleciałe na­pełnij sięna­pełnij się spokojemspokojem byby poczućpoczuć w od­dechuw od­dechu lek­kośćlek­kość czys­te­goczys­te­go sercaserca wyb­ra­kowa­newyb­ra­kowa­ne to szczęścieto szczęście gdygdy ścis­kaszścis­kasz w dłoniachw dłoniach zemste za­gubiony element jakelement jak ta­liajak ta­lia kartta­lia kart bezkart bez asabez asa brakasa brak jed­ne­gobrak jed­ne­go oddalajed­ne­go oddala ododdala od up­ragnionejod up­ragnionej pełniup­ragnionej pełni do­tykaszpełni do­tykasz myślądo­tykasz myślą wmyślą w ciszy sięw ciszy się karmiszciszy się karmisz cze­kająckarmisz cze­kając na coścze­kając na coś cona coś co sa­moco sa­mo nie przyjdziesa­mo nie przyjdzie dajęnie przyjdzie daję ci uśmiechdaję ci uśmiech naci uśmiech na wiatrna wiatr kładęwiatr kładę żalekładę żale jużżale już uleciałejuż uleciałe na­pełnij sięuleciałe na­pełnij się spokojemna­pełnij się spokojem byspokojem by poczućby poczuć w od­dechupoczuć w od­dechu lek­kośćw od­dechu lek­kość czys­te­golek­kość czys­te­go sercaczys­te­go serca wyb­ra­kowa­neserca wyb­ra­kowa­ne to szczęściewyb­ra­kowa­ne to szczęście gdyto szczęście gdy ścis­kaszgdy ścis­kasz w dłoniachścis­kasz w dłoniach zemste 

Szu­kając ak­ceptac­ji u in­nych naj­pewniej dos­ta­niesz ba­las­tu ser­ca, znaj­dując ją w so­bie uzys­kasz lek­kość duszy. -Papużka
szu­kając-ak­ceptac­ji-u in­nych-naj­pewniej-­­niesz-ba­las­-ser­ca-znaj­dując-ją w so­bie-uzys­kasz-lek­kość-duszy
Wy­pełnij mnie snami O roz­koszy bez granic Wy­pełnij po brze­gi Niemo­ral­nym westchnieniem Wy­pełnij mnie złudzeń radością Ciał kołysaniem Wy­pełnij mnie całą Wy­pełnij mnie sobą  -Deszcz
wy­pełnij-mnie-snami-o-roz­koszy-bez-granic-wy­pełnij-po brze­gi-niemo­ral­nym-westchnieniem-wy­pełnij-mnie-złudzeń-radośą-ciał