Za­kocha­na ko­bieta i za­kocha­ny mężczyz­na to dwa wa­gony których lo­komo­tywa to miłość. Ich po­ciąg jeździ po krainie zwa­nej szczęściem.


za­kocha­na-ko­bieta-i za­kocha­ny-mężczyz­na-to dwa-wa­gony-których-lo­komo­tywa-to miłość-ich po­ąg-ździ-po krainie-zwa­nej
ryderza­kocha­nako­bietai za­kocha­nymężczyz­nato dwawa­gonyktórychlo­komo­tywato miłośćich po­ciągjeździpo krainiezwa­nejszczęściemza­kocha­na ko­bietako­bieta i za­kocha­nyi za­kocha­ny mężczyz­namężczyz­na to dwato dwa wa­gonywa­gony którychktórych lo­komo­tywalo­komo­tywa to miłośćich po­ciąg jeździjeździ po krainiepo krainie zwa­nejzwa­nej szczęściemza­kocha­na ko­bieta i za­kocha­nyko­bieta i za­kocha­ny mężczyz­nai za­kocha­ny mężczyz­na to dwamężczyz­na to dwa wa­gonyto dwa wa­gony którychwa­gony których lo­komo­tywaktórych lo­komo­tywa to miłośćich po­ciąg jeździ po krainiejeździ po krainie zwa­nejpo krainie zwa­nej szczęściemza­kocha­na ko­bieta i za­kocha­ny mężczyz­nako­bieta i za­kocha­ny mężczyz­na to dwai za­kocha­ny mężczyz­na to dwa wa­gonymężczyz­na to dwa wa­gony którychto dwa wa­gony których lo­komo­tywawa­gony których lo­komo­tywa to miłośćich po­ciąg jeździ po krainie zwa­nejjeździ po krainie zwa­nej szczęściemza­kocha­na ko­bieta i za­kocha­ny mężczyz­na to dwako­bieta i za­kocha­ny mężczyz­na to dwa wa­gonyi za­kocha­ny mężczyz­na to dwa wa­gony którychmężczyz­na to dwa wa­gony których lo­komo­tywato dwa wa­gony których lo­komo­tywa to miłośćich po­ciąg jeździ po krainie zwa­nej szczęściem

Ko­bieta nie zno­si zaz­dros­ne­go mężczyz­ny, które­go nie kocha, ale wścieka się, gdy mężczyz­na które­go kocha nie jest zazdrosny. -Ninon de Lenclos
ko­bieta-nie zno­-zaz­dros­ne­go-mężczyz­ny-które­go-nie kocha-ale-wścieka-ę-gdy-mężczyz­na-które­go-kocha-nie jest zazdrosny
Ko­bieta za­kocha­na nig­dy nie pop­ro­si, byś rzu­cił jej do stóp cały świat. Dla ko­biety za­kocha­nej ty będziesz całym światem. Z cyk­lu po­wieści
ko­bieta-za­kocha­na-nig­dy-nie pop­ro­-byś-rzu­ł-jej-do stóp-cały-świat-dla ko­biety-za­kocha­nej-ty będziesz-całym-światem-z
Prag­niemy być całym szczęściem oso­by kocha­nej, a jeśli to niemożli­we - to całym jej nieszczęściem. -Jean de La Bruyére
prag­niemy-być-całym-szczęściem-oso­by-kocha­nej-a śli-to niemożli­we- to całym-jej-nieszczęściem
Miłość po­dob­na jest do wiary. Człowiek kocha, bo kocha, bez głębszej do te­go przyczyny. -Romain Rolland
miłość-po­dob­na-jest do wiary-człowiek kocha-bo kocha-bez-głębszej-do te­go-przyczyny