Za­kocha­ny mężczyz­na wpat­rzo­ny jest w oczy swo­jej ko­biety, ale tyl­ko dla­tego, żeby jej oczy były nim zajęte.


za­kocha­ny-mężczyz­na-wpat­rzo­ny-jest w oczy-swo­jej-ko­biety-ale-tyl­ko-dla­tego-żeby-jej-oczy-były-nim-zajęte
redroseza­kocha­nymężczyz­nawpat­rzo­nyjest w oczyswo­jejko­bietyaletyl­kodla­tegożebyjejoczybyłynimzajęteza­kocha­ny mężczyz­namężczyz­na wpat­rzo­nywpat­rzo­ny jest w oczyjest w oczy swo­jejswo­jej ko­bietyale tyl­kotyl­ko dla­tegożeby jejjej oczyoczy byłybyły nimnim zajęteza­kocha­ny mężczyz­na wpat­rzo­nymężczyz­na wpat­rzo­ny jest w oczywpat­rzo­ny jest w oczy swo­jejjest w oczy swo­jej ko­bietyale tyl­ko dla­tegożeby jej oczyjej oczy byłyoczy były nimbyły nim zajęteza­kocha­ny mężczyz­na wpat­rzo­ny jest w oczymężczyz­na wpat­rzo­ny jest w oczy swo­jejwpat­rzo­ny jest w oczy swo­jej ko­bietyżeby jej oczy byłyjej oczy były nimoczy były nim zajęteza­kocha­ny mężczyz­na wpat­rzo­ny jest w oczy swo­jejmężczyz­na wpat­rzo­ny jest w oczy swo­jej ko­bietyżeby jej oczy były nimjej oczy były nim zajęte

Uśmie­chała się nie tyl­ko us­ta­mi ale i ocza­mi. Jej oczy świeciły w no­cy jak dwa og­ni­ki rozświet­lając mrok. Jed­nak te­raz zam­knęła je na zaw­sze... tak nag­le... za­cisnęła swo­je po­wieki i odeszła...Mężczyz­na może być dla ko­biety światłem, o ile to światło nie ra­zi za bar­dzo w oczy.Żeby zo­baczyć człowieka, trze­ba zam­knąć oczy. Żeby prze­kazać mu swo­je myśli, trze­ba mil­czeć. Żeby z nim być, trze­ba umrzeć.Dobrze, że bogini sprawiedliwości ma oczy zawiązane, bo wielu jest, co pragną zamydlić jej oczy, a to by ją bolało.Miłość: pragnął, żeby wszystkie były dziewicze, bez przeszłości i mężczyzn. Jedynej napotkanej istocie, która taka była, oddał swoje życie, ale nigdy nie był jej wierny. Chciał więc, żeby kobiety były takie, jakim on sam nie był. A to, jakim był, przeznaczał dla kobiet sobie podobnych, które kochał i brał z wściekłością i furią.Była piękna, mądra, trochę nie śmiała. Jej us­ta były rózo­we, de­likat­ne, gorące. Włosy miała czar­ne długie błyszczące. Nie znałem jej ale prag­nołem bardziej, niż cze­go kol­wiek na swiecie. Marzyłem by wtu­lić się w jej ramiona, skoszto­wać sma­ku jej ust. Nie wiem czy będzie mi dane być z nią, ale wiem jed­no że jest dziew­czyną dla której war­to zro­bić wszystko...