Za­kocha­ny mężczyz­na wpat­rzo­ny jest w oczy swo­jej ko­biety, ale tyl­ko dla­tego, żeby jej oczy były nim zajęte.


za­kocha­ny-mężczyz­na-wpat­rzo­ny-jest w oczy-swo­jej-ko­biety-ale-tyl­ko-dla­tego-żeby-jej-oczy-były-nim-zajęte
redroseza­kocha­nymężczyz­nawpat­rzo­nyjest w oczyswo­jejko­bietyaletyl­kodla­tegożebyjejoczybyłynimzajęteza­kocha­ny mężczyz­namężczyz­na wpat­rzo­nywpat­rzo­ny jest w oczyjest w oczy swo­jejswo­jej ko­bietyale tyl­kotyl­ko dla­tegożeby jejjej oczyoczy byłybyły nimnim zajęteza­kocha­ny mężczyz­na wpat­rzo­nymężczyz­na wpat­rzo­ny jest w oczywpat­rzo­ny jest w oczy swo­jejjest w oczy swo­jej ko­bietyale tyl­ko dla­tegożeby jej oczyjej oczy byłyoczy były nimbyły nim zajęteza­kocha­ny mężczyz­na wpat­rzo­ny jest w oczymężczyz­na wpat­rzo­ny jest w oczy swo­jejwpat­rzo­ny jest w oczy swo­jej ko­bietyżeby jej oczy byłyjej oczy były nimoczy były nim zajęteza­kocha­ny mężczyz­na wpat­rzo­ny jest w oczy swo­jejmężczyz­na wpat­rzo­ny jest w oczy swo­jej ko­bietyżeby jej oczy były nimjej oczy były nim zajęte

Mężczyz­na może być dla ko­biety światłem, o ile to światło nie ra­zi za bar­dzo w oczy. -RedRose
mężczyz­na-może-być-dla-ko­biety-światłem-o ile-to światło-nie ra­zi-za bar­dzo-w oczy
Żeby zo­baczyć człowieka, trze­ba zam­knąć oczy. Żeby prze­kazać mu swo­je myśli, trze­ba mil­czeć. Żeby z nim być, trze­ba umrzeć. -Stanisław Misakowski
Żeby-zo­baczyć-człowieka-trze­ba-zam­knąć-oczy-Żeby prze­kazać-mu swo­-myśli-trze­ba-mil­czeć-Żeby z nim-być-trze­ba-umrzeć
Dobrze, że bogini sprawiedliwości ma oczy zawiązane, bo wielu jest, co pragną zamydlić jej oczy, a to by ją bolało. -Alojzy Żółkowski
dobrze-że-bogini-sprawiedliwoś-oczy-zawiązane-bo-wielu-jest-co-pragną-zamydlić-jej-oczy-a-to-by-ją-bolało