Za­korze­niony mi­mocho­dem (limeryk) Jest ta­ki pan co ma chody Już nie jeździ na zawody Da­leko so­bie doszedł Do te­lewiz­ji poszedł Szkło nie wychodzi z mody 


za­korze­niony-mi­mocho­dem-limeryk-jest-­ki-pan-co  chody-już-nie ździ-na zawody-da­leko-so­bie-doszedł-do-te­lewiz­ji-poszedł
sprajtkaza­korze­nionymi­mocho­demlimerykjestta­kipanco ma chodyjużnie jeździna zawodyda­lekoso­biedoszedłdote­lewiz­jiposzedłszkłonie wychodziz mody za­korze­niony mi­mocho­demmi­mocho­dem (limeryk)(limeryk) jestjest ta­kita­ki panpan co ma chodyco ma chody jużjuż nie jeździnie jeździ na zawodyna zawody da­lekoda­leko so­bieso­bie doszedłdoszedł dodo te­lewiz­jite­lewiz­ji poszedłposzedł szkłoszkło nie wychodzinie wychodzi z mody za­korze­niony mi­mocho­dem (limeryk)mi­mocho­dem (limeryk) jest(limeryk) jest ta­kijest ta­ki panta­ki pan co ma chodypan co ma chody jużco ma chody już nie jeździjuż nie jeździ na zawodynie jeździ na zawody da­lekona zawody da­leko so­bieda­leko so­bie doszedłso­bie doszedł dodoszedł do te­lewiz­jido te­lewiz­ji poszedłte­lewiz­ji poszedł szkłoposzedł szkło nie wychodziszkło nie wychodzi z mody 

Dro­ga mej miłości jest pus­ta, cze­kam aż po­jawisz się na niej swoim sa­mocho­dem, do które­go wsiądę i da­lej po­jedziemy już razem.Gra miłos­na jest jak jaz­da sa­mocho­dem: ko­biety wolą ob­jazdy, mężczyźni - skróty.Mo­da - to, co wychodzi z mody.Je­dynie pier­wotny strój Ewy nig­dy nie wychodzi z mody.Moda to to, co wychodzi z mody.Moda to co wychodzi z mody.