Za­miast toczyć wojnę ze złem, wy­lecz te­go psa zdychające­go w ro­wie i tym sa­mym ot­rzyj łzy so­bie samemu.


za­miast-toczyć-wojnę-ze złem-wy­lecz-te­go-psa-zdychają­go-w ro­wie-i tym-­mym-ot­rzyj-łzy-so­bie-samemu
philip kindred dickza­miasttoczyćwojnęze złemwy­leczte­gopsazdychające­gow ro­wiei tymsa­mymot­rzyjłzyso­biesamemuza­miast toczyćtoczyć wojnęwojnę ze złemwy­lecz te­gote­go psapsa zdychające­gozdychające­go w ro­wiew ro­wie i tymi tym sa­mymsa­mym ot­rzyjot­rzyj łzyłzy so­bieso­bie samemuza­miast toczyć wojnętoczyć wojnę ze złemwy­lecz te­go psate­go psa zdychające­gopsa zdychające­go w ro­wiezdychające­go w ro­wie i tymw ro­wie i tym sa­mymi tym sa­mym ot­rzyjsa­mym ot­rzyj łzyot­rzyj łzy so­biełzy so­bie samemuza­miast toczyć wojnę ze złemwy­lecz te­go psa zdychające­gote­go psa zdychające­go w ro­wiepsa zdychające­go w ro­wie i tymzdychające­go w ro­wie i tym sa­mymw ro­wie i tym sa­mym ot­rzyji tym sa­mym ot­rzyj łzysa­mym ot­rzyj łzy so­bieot­rzyj łzy so­bie samemuwy­lecz te­go psa zdychające­go w ro­wiete­go psa zdychające­go w ro­wie i tympsa zdychające­go w ro­wie i tym sa­mymzdychające­go w ro­wie i tym sa­mym ot­rzyjw ro­wie i tym sa­mym ot­rzyj łzyi tym sa­mym ot­rzyj łzy so­biesa­mym ot­rzyj łzy so­bie samemu

Im więcej człowiek wie o sa­mym so­bie, tym mniej o tym mówi. -Feliks Feldheim
im więcej-człowiek-wie-o ­mym-so­bie-tym-mniej-o tym-mówi
-Sko­ro uważasz, że nie po­siadam duszy, czy tym sa­mym sądzisz, że mo­je łzy, na­rodziły się z niczego? (
sko­ro-uważasz-że nie po­siadam-duszy-czy-tym-­mym-sądzisz-że mo­-łzy-na­rodziły ę-z niczego-Łzy-są krop­­mi-krwi-duszy
`Za­miast do­tyku twych rąk na mym ciele czu­je je­dynie ciężar os­tatnich dni na mym sercu. -bluecaffe
`za­miast-do­tyku-twych-rąk-na mym-ciele-czu­-­dynie-ężar-os­tatnich-dni-na mym-sercu
Wstaję ra­no, ciało prężę Lecz to mózg jest mym orężem. Za­miast mięśnie z ra­na ćwiczyć Po­winienem do stu liczyć. -Ivo Vuco-  -Writer
wstaję-ra­no-ciało-prężę-lecz-to mózg-jest mym-orężem-za­miast-mięśnie-z ra­na-ćwiczyć-po­winienem-do stu-liczyć-ivo-vuco- 
Bądź po pros­tu blisko Trzy­maj za rękę, Przytul, Ot­rzyj łzy I po­daruj mi swój uśmiech :)  -stokrotka123
bądź-po pros­-blisko-trzy­maj-za rękę-przytul-ot­rzyj-łzy-i-po­daruj-mi swój-uśmiech-