za­miast tra­cić czas na tworze­nie lis­ty 'plusów i minusów', poszu­kaj ta­kich celów, które dadzą ci naj­większą mo­tywację i dla których war­to będzie działać. ar­gu­men­ty za tym by się pod­dać zaw­sze zdołasz odnaleźć.


za­miast-tra­ć-czas-na tworze­nie-lis­ty-'plusów-i minusów'-poszu­kaj-­kich-celów-które-dadzą- naj­większą-mo­tywację-i dla
thrillofitza­miasttra­cićczasna tworze­nielis­ty'plusówi minusów'poszu­kajta­kichcelówktóredadząci naj­większąmo­tywacjęi dlaktórychwar­tobędziedziałaćar­gu­men­tyza tymby siępod­daćzaw­szezdołaszodnaleźćza­miast tra­cićtra­cić czasczas na tworze­niena tworze­nie lis­tylis­ty 'plusówplusów i minusówposzu­kaj ta­kichta­kich celówktóre dadządadzą ci naj­większąci naj­większą mo­tywacjęmo­tywację i dlai dla którychktórych war­towar­to będziebędzie działaćar­gu­men­ty za tymza tym by sięby się pod­daćpod­dać zaw­szezaw­sze zdołaszzdołasz odnaleźćza­miast tra­cić czastra­cić czas na tworze­nieczas na tworze­nie lis­tyna tworze­nie lis­ty 'plusówlis­ty 'plusów i minusówposzu­kaj ta­kich celówktóre dadzą ci naj­większądadzą ci naj­większą mo­tywacjęci naj­większą mo­tywację i dlamo­tywację i dla którychi dla których war­toktórych war­to będziewar­to będzie działaćar­gu­men­ty za tym by sięza tym by się pod­daćby się pod­dać zaw­szepod­dać zaw­sze zdołaszzaw­sze zdołasz odnaleźć

Nie trze­ba in­nych ciągle ga­nić, kar­cić, wy­tykać. Na­leży zaw­sze od­woływać się do war­tości, które są w każdym człowieku, cho­ciażby ten człowiek był naj­bar­dziej spo­niewiera­ny i zniszczony.Naj­lep­sze lis­ty miłos­ne ko­bieta pisze zaw­sze do mężczyz­ny, które­go zdradza.Nie zaw­sze pier­wszy po­całunek będzie tym ideal­nym. Może to ten os­tatni będzie tym o którym zaw­sze się marzyło.Bo w życiu nie ma rzeczy która by nie miała plusów jak i minusów Lis z lisów. Prawdziwy lis nazywa kwaśnymi nie tylko te winogrona, których nie może dosięgnąć, lecz i te, których dosięgnął i które innemu sprzątnął z przed nosa.Za­miast zas­ta­nawiać się, co przez mężczyzn stra­ciłyśmy, le­piej myśleć, co im zaw­dzięcza­my. (...) Mężczyźnie. który był dla mnie niedob­ry, zaw­dzięczam np. to, że już wiem, ja­kich mężczyzn nie wybierać.