Za­mieńcie wasze uczu­cia, opar­te na auto­ryta­tyw­nej pew­ności, na ducho­we gwa­ran­cje ry­zykow­nej i postępo­wej wiary. Na pod­sta­wie: naukijezusa.blogspot.com/2016/01/druga-rozprawa-o-religii.html 


za­mieńcie-wasze-uczu­cia-opar­te-na auto­ryta­tyw­nej-pew­noś-na ducho­we-gwa­ran­cje-ry­zykow­nej-i postępo­wej-wiary-na
niebieniomza­mieńciewaszeuczu­ciaopar­tena auto­ryta­tyw­nejpew­nościna ducho­wegwa­ran­cjery­zykow­neji postępo­wejwiarynapod­sta­wienaukijezusablogspotcom201601drugarozprawaoreligiihtml za­mieńcie waszewasze uczu­ciaopar­te na auto­ryta­tyw­nejna auto­ryta­tyw­nej pew­nościna ducho­we gwa­ran­cjegwa­ran­cje ry­zykow­nejry­zykow­nej i postępo­weji postępo­wej wiaryna pod­sta­wieza­mieńcie wasze uczu­ciaopar­te na auto­ryta­tyw­nej pew­nościna ducho­we gwa­ran­cje ry­zykow­nejgwa­ran­cje ry­zykow­nej i postępo­wejry­zykow­nej i postępo­wej wiary

Na wie­czność re­ligia nie da­wała nig­dy żad­nej gwa­ran­cji.Po co miała by to ro­bić? Prze­cież wie­czność się nie zepsuje.widziałam in­try­gi I spory przeżyłam miłości boje myślałam że nic mnie nie zaskoczy wte­dy poznałam oczy twoje nau­czyłeś mnie inności ma­lowa­nej pędzla smugami de­likat­nej gamy gra­nej z uczu­cia akordami od­mieniłeś mo­je oku­lary są te­raz pełne miłości zdro­wy scep­ty­cyzm zamieniłeś na burzli­we fa­le radości mówisz że to zwyczajność że tak ludzie żyją ja czy­tałam o tym w książkach a ty nie­chcianą codzenność za­mieniłeś na uczu­cia co żyją *** Dział: Liryki *** Zbig­niew Małecki Bo gdy przychodzi co do czego... boisz się, chcesz ucieć, zapomnieć. Uczu­cia szas­tają Tobą na wszys­tkie strony... Nie pod­da­waj się, bo gdy wiesz co masz po­wie­dzieć to zrób to. Pa­miętaj by strach nie pop­suł twoich sta­rań !.Niet­rudno wyob­ra­zić so­bie wszys­tkie przedziw­ne skut­ki, ja­kie pot­ra­fią wy­wołać mo­ce wyob­raźni i niezachwianej uf­ności, zwłaszcza kiedy ok­reślają sto­sunek między leczącym a leczo­nym. Uz­dro­wienia przy­pisy­wane wpływo­wi pew­nych re­lik­wii są w is­to­cie za­led­wie dziełem in­spi­rowa­nej ni­mi wyob­raźni i uf­nej wiary. Znachorzy i fi­lozo­fowie wiedzą dob­rze, że gdy­by kos­teczki świętych za­mienić na zu­pełnie in­ne, cho­ry zaz­na jed­na­kowo dob­roczyn­nych działań, póki wie­rzyć będzie, iż chodzi o naj­praw­dziw­szą relikwię.Biorę z życia ile się da. Bo kto mi da gwa­ran­cję, że jak będę grzeczny to na 100% wylądu­je w niebie? Czy można opo­wie­dzieć ból głowy al­bo lęk, który zak­leszcza ser­ce tuż przed zaśnięciem, al­bo uczu­cie nies­kończo­nej sa­mot­ności, gdy pat­rzy się na księżyc?