Za­mykają Ci oczy Każą nie patrzeć Gdy sa­mi biorą nóż Za­dają ciosy Mówią,że to grzech Za­kazują Ci tych czynów Gdy sa­mi biorą pistolet Strzelają Grożą karą Straszą odpowiedzialnością Gdy sa­mi to robią Zabijają 


za­mykają-ci oczy-każą-nie patrzeć-gdy-­mi-biorą-nóż-za­dają-ciosy-mówiąże-to grzech-za­kazują-ci tych-czynów-gdy-­mi-biorą
bezoddechuza­mykająci oczykażąnie patrzećgdysa­mibiorąnóżza­dająciosymówiążeto grzechza­kazująci tychczynówpistoletstrzelajągrożąkarąstrasząodpowiedzialnościąto robiązabijają za­mykają ci oczyci oczy każąkażą nie patrzećnie patrzeć gdygdy sa­misa­mi biorąbiorą nóżnóż za­dająza­dają ciosyto grzech za­kazująza­kazują ci tychci tych czynówczynów gdygdy sa­misa­mi biorąbiorą pistoletpistolet strzelająstrzelają grożągrożą karąkarą strasząstraszą odpowiedzialnościąodpowiedzialnością gdygdy sa­misa­mi to robiąto robią zabijają za­mykają ci oczy każąci oczy każą nie patrzećkażą nie patrzeć gdynie patrzeć gdy sa­migdy sa­mi biorąsa­mi biorą nóżbiorą nóż za­dająnóż za­dają ciosyto grzech za­kazują ci tychza­kazują ci tych czynówci tych czynów gdyczynów gdy sa­migdy sa­mi biorąsa­mi biorą pistoletbiorą pistolet strzelająpistolet strzelają grożąstrzelają grożą karągrożą karą strasząkarą straszą odpowiedzialnościąstraszą odpowiedzialnością gdyodpowiedzialnością gdy sa­migdy sa­mi to robiąsa­mi to robią zabijają 

dziew­czy­na jest jak słońce, świeci gdy wszys­cy oczy ot­warte mają...... kochanką jak księżyc zaczy­na świecić gdy wszys­cy oczy za­mykają...więc zos­tań mą dobą nie bądź tyl­ko chwilą I najlepsza reforma niewiele pomoże gdy te same pensje biorą i wróbel i orzeł.Nie słuchaj ludzi,którzy mówią,że świat jest czarny Bo jest i biały Gdy skończy się burza mówią,że szklan­ka się stłukła Bo była słaba Gdy trze­ba było moc­no ją trzymać mówią,że miłości nie ma Bo otar­li się o nieszczęśliwą Gdy obok praw­dzi­wa czekała mówią,ze ludzkość jest mądra Bo ra­tuje mi­liony zag­rożonych żyć Gdy za ro­giem człowiek mal­tre­tuje zwierzę Nie słuchaj,gdy mówią Ci jak masz żyć Nie przeżyją nicze­go za Ciebie Ma­my wy­powiadać prawdę, gdy in­ni mil­czą. Wy­rażać miłość i sza­cunek, gdy in­ni sieją niena­wiść. Za­mil­knąć, gdy in­ni mówią. Mod­lić się, gdy in­ni przek­li­nają. Pomóc, gdy in­ni nie chcą te­go czy­nić. Prze­baczyć, gdy in­ni nie pot­ra­fią. Cie­szyć się życiem, gdy in­ni je lekceważą.Gdy mężczyz­na i ko­bieta się po­biorą, stają się jed­nym ciałem; py­tanie tyl­ko czyim? Szczęśliwe małżeństwa biorą się stąd, że on i ona dają sobie szczęście.