Za­mykam się na świat, tłam­szo­na głosem w głowie Strach, to więcej niż mogę znieść Uciekam przed ludźmi, szu­kając ich bliskości Kryjąc się przed prze­rażeniem przed ko­lej­nym zjawiskiem Widzę was in­ni nie dostrzegają Za­goniona w róg widzę... Nie ma tam oczu tyl­ko ciemność 


za­mykam ę-na świat-tłam­szo­na-głosem-w głowie-strach-to więcej-ż-mogę-znieść-uciekam-przed-ludźmi-szu­kając-ich-bliskoś
wolności_skrzydłoza­mykam sięna świattłam­szo­nagłosemw głowiestrachto więcejniżmogęznieśćuciekamprzedludźmiszu­kającichbliskościkryjąc sięprze­rażeniemko­lej­nymzjawiskiemwidzęwasin­ninie dostrzegająza­gonionaw rógwidzęniema tamoczutyl­kociemność za­mykam się na świattłam­szo­na głosemgłosem w głowiew głowie strachto więcej niżniż mogęmogę znieśćznieść uciekamuciekam przedprzed ludźmiszu­kając ichich bliskościbliskości kryjąc siękryjąc się przedprzed prze­rażeniemprze­rażeniem przedprzed ko­lej­nymko­lej­nym zjawiskiemzjawiskiem widzęwidzę waswas in­niin­ni nie dostrzegająnie dostrzegają za­gonionaza­goniona w rógw róg widzęwidzę nienie ma tamma tam oczuoczu tyl­kotyl­ko ciemność tłam­szo­na głosem w głowiegłosem w głowie strachto więcej niż mogęniż mogę znieśćmogę znieść uciekamznieść uciekam przeduciekam przed ludźmiszu­kając ich bliskościich bliskości kryjąc siębliskości kryjąc się przedkryjąc się przed prze­rażeniemprzed prze­rażeniem przedprze­rażeniem przed ko­lej­nymprzed ko­lej­nym zjawiskiemko­lej­nym zjawiskiem widzęzjawiskiem widzę waswidzę was in­niwas in­ni nie dostrzegająin­ni nie dostrzegają za­gonionanie dostrzegają za­goniona w rógza­goniona w róg widzęw róg widzę niewidzę nie ma tamnie ma tam oczuma tam oczu tyl­kooczu tyl­ko ciemność