Za­mykam się na świat, tłam­szo­na głosem w głowie Strach, to więcej niż mogę znieść Uciekam przed ludźmi, szu­kając ich bliskości Kryjąc się przed prze­rażeniem przed ko­lej­nym zjawiskiem Widzę was in­ni nie dostrzegają Za­goniona w róg widzę... Nie ma tam oczu tyl­ko ciemność 


za­mykam ę-na świat-tłam­szo­na-głosem-w głowie-strach-to więcej-ż-mogę-znieść-uciekam-przed-ludźmi-szu­kając-ich-bliskoś
wolności_skrzydłoza­mykam sięna świattłam­szo­nagłosemw głowiestrachto więcejniżmogęznieśćuciekamprzedludźmiszu­kającichbliskościkryjąc sięprze­rażeniemko­lej­nymzjawiskiemwidzęwasin­ninie dostrzegająza­gonionaw rógwidzęniema tamoczutyl­kociemność za­mykam się na świattłam­szo­na głosemgłosem w głowiew głowie strachto więcej niżniż mogęmogę znieśćznieść uciekamuciekam przedprzed ludźmiszu­kając ichich bliskościbliskości kryjąc siękryjąc się przedprzed prze­rażeniemprze­rażeniem przedprzed ko­lej­nymko­lej­nym zjawiskiemzjawiskiem widzęwidzę waswas in­niin­ni nie dostrzegająnie dostrzegają za­gonionaza­goniona w rógw róg widzęwidzę nienie ma tamma tam oczuoczu tyl­kotyl­ko ciemność tłam­szo­na głosem w głowiegłosem w głowie strachto więcej niż mogęniż mogę znieśćmogę znieść uciekamznieść uciekam przeduciekam przed ludźmiszu­kając ich bliskościich bliskości kryjąc siębliskości kryjąc się przedkryjąc się przed prze­rażeniemprzed prze­rażeniem przedprze­rażeniem przed ko­lej­nymprzed ko­lej­nym zjawiskiemko­lej­nym zjawiskiem widzęzjawiskiem widzę waswidzę was in­niwas in­ni nie dostrzegająin­ni nie dostrzegają za­gonionanie dostrzegają za­goniona w rógza­goniona w róg widzęw róg widzę niewidzę nie ma tamnie ma tam oczuma tam oczu tyl­kooczu tyl­ko ciemność 

Jeśli ko­bieta, po­dob­nie umiejętnie jak przed ludźmi, skry­wa uczu­cie przed swym wyb­ra­nym, może go stra­cić, a wte­dy nędzną po­ciechą jest prze­kona­nie, że świat również o niczym nie wiedział.Jeśli ko­bieta, po­dob­nie umiejętnie jak przed ludźmi, skry­wa uczu­cie przed swym wyb­ra­nym, może go stra­cić, a wte­dy nędzną po­ciechą jest prze­kona­nie, że świat również o niczym nie wiedział(...)... Du­ma i uprzedzenie W pew­nym mo­men­cie zaczy­nasz za bar­dzo czuć, że czas mi­ja, że ucieka, że nie da się go do­gonić. Od zaw­sze wie­działeś, że są godzi­ny, że za każdym ra­zem mi­ja ko­lej­na. Ale, uwierz mój przy­jacielu, to, co te­raz czuję to coś zu­pełnie in­ne­go. To strach przed niez­na­nym, to strach przed końcem. Końcem, które­go nie zap­la­nowałam so­bie, nie wy­myśliłam, bez­czel­nym i nieubłaganym. Końcem ta­kim, jak wszystkie...Nie ma po­wodów by kochać Nie ma po­wodów by żyć Nie ma po­wodów by zostać Dla mnie żyjesz tyl­ko Ty Zos­tają tyl­ko wspomnienia, Je­dynej przy­jaźni bliskość Dzi­siaj nic nie ma znaczenia Jak krew, cier­pka jak wino Słyszę głos, widzę gorzkie łzy W myślach dziękuję, że istniejesz W nas sa­mot­ności gen, wokół set­ka drwin Nie szu­kaj miłości, Ona znaj­dzie Ciebie Wzniecam ko­hortę niez­liczo­nych uczuć Widzę przed sobą ciem­ny las Choćbyś była tam sa­ma w ob­liczu strachu Tyl­ko po­myśl, po­jawię się ja.Dręczy mnie smu­tek no­cy let­niej Su­ma wszys­tkich nieuda­nych kroków Chciałabym móc przeżyć to wszys­tko le­piej Nie chce lądo­wać już w rynsztoku Po­woli tracę re­zon, widzę tyl­ko czerń Chwy­tam się słów jak­by miały mnie ocalić Każda ko­lej­na noc jak każdy no­wy dzień Życia pęd za­mie­rza mnie za­bić Ko­lej­ny raz mnie bo­li Widzę to obojętnie Za­dufa­na pa­ni swej wo­li Swój strach cho­wa skrzętnie Istnieją dwa powody, które nie pozwalają ludziom spełnić swoich marzeń. Najczęściej po prostu uważają je za nierealne. A czasem na skutek nagłej zmiany losu pojmują, że spełnienie marzeń staje się możliwe w chwili, gdy się tego najmniej spodziewają. Wtedy jednak budzi się w nich strach przed wejściem na ścieżkę, która prowadzi w nieznane, strach przed życiem rzucającym nowe wyzwania, strach przed utratą na zawsze tego, do czego przywykli.