Za­mykam oczy by odpłynąć gdzieś w oceanach za­pom­nienia, czy na­pot­kam z lat daw­nych wspom­nienia ? Brąz i zieleń pod przym­knięty­mi po­wieka­mi...po­jawia się błękit... marzenia...


za­mykam-oczy-by odpłynąć-gdzieś-w oceanach-za­pom­nienia-czy-na­pot­kam-z lat-daw­nych-wspom­nienia- brąz-i zieleń-pod
uśmiechnięta anielicaza­mykamoczyby odpłynąćgdzieśw oceanachza­pom­nieniaczyna­pot­kamz latdaw­nychwspom­nienia brązi zieleńpodprzym­knięty­mipo­wieka­mipo­jawia siębłękitmarzeniaza­mykam oczyoczy by odpłynąćby odpłynąć gdzieśgdzieś w oceanachw oceanach za­pom­nieniaczy na­pot­kamna­pot­kam z latz lat daw­nychdaw­nych wspom­nienia brąz i zieleńi zieleń podpod przym­knięty­miprzym­knięty­mi po­wieka­mipo­jawia siępo­wieka­mipo­jawia się błękitbłękit marzeniaza­mykam oczy by odpłynąćoczy by odpłynąć gdzieśby odpłynąć gdzieś w oceanachgdzieś w oceanach za­pom­nieniaczy na­pot­kam z latna­pot­kam z lat daw­nychz lat daw­nych wspom­nienia brąz i zieleń podi zieleń pod przym­knięty­mipod przym­knięty­mi po­wieka­mipo­jawia sięprzym­knięty­mi po­wieka­mipo­jawia się błękitpo­wieka­mipo­jawia się błękit marzenia

Czy to nie ab­surdal­ne, że wspom­nienia o dob­rych cza­sach o wiele częściej dop­ro­wadzają do łez, niż wspom­nienia o tych złych? Kiedy za­myka się oczy do snu, dusza zwi­ja się w ciele jak kłębek, po­zos­ta­wione sa­memu so­bie ciało spraw­dza, czy jeszcze is­tnieje. Wzbudza w so­bie wspom­nienia, bo każdy wy­kona­ny kiedyś gest, każde doz­na­nie zos­tało przez nie za­pamięta­ne. Ciało ma pa­mięć ab­so­lutną, je­go wspom­nienia prze­padają tyl­ko wte­dy, gdy ciało ginie.Oczekiwanie Bezsensowne.. Nie war­te żad­ne­go zacho­du i wscho­du słońca.. Każde­go uśmie­chu, czy łzy.. Choć bez­cenne, nie war­te nic.. Ja tęsknię, on nie wraca.. Spi­rale. Widzę je, kiedy za­mykam oczy. Wspom­nienia kręcą się dookoła. Wy­mie­sza­ne daw­ne la­ta, jak i os­tatnie miesiące.. Myślicielka. Tak, to z całą pew­nością ja. Z sza­rej rzeczy­wis­tości, macham swo­jemu szczęśli­wemu od­bi­ciu, które jest w lep­szym miej­scu. 26.05.2011 W przeszłość prze­noszą nas wspom­nienia, a w przyszłość - marzenia.Po stra­cie ukocha­nej oso­by, naj­bar­dziej bolą wspom­nienia i nies­pełnione marzenia.Gdy­by ogień był w sta­nie usunąć niepot­rzeb­ne wspom­nienia, mo­ja przeszłość już daw­no stanęłaby w płomieniach. {19.02.2015}