Za­mykam oczy i ro­bię głębo­ki wdech i myślę o swoim życiu i jak tu wylądo­wałem. Myślę o szko­dach, zniszcze­niach i krzyw­dach, ja­kie wyrządziłem so­bie i in­nym. Myślę o niena­wiści do sa­mego siebie. Myślę o tym, jak i dlacze­go i co się stało i myśli przychodzą z łat­wością, ale od­po­wie­dzi nie.


za­mykam-oczy-i ro­bię-głębo­ki-wdech-i myślę-o swoim-życiu-i jak  wylądo­wałem-myślę o szko­dach-zniszcze­niach
james freyza­mykamoczyi ro­bięgłębo­kiwdechi myślęo swoimżyciui jak tu wylądo­wałemmyślę o szko­dachzniszcze­niachi krzyw­dachja­kiewyrządziłemso­biei in­nymmyślę o niena­wiścido sa­megosiebiemyślę o tymjak i dlacze­goi co sięstałoi myśliprzychodząz łat­wościąaleod­po­wie­dzinieza­mykam oczyoczy i ro­bięi ro­bię głębo­kigłębo­ki wdechwdech i myślęi myślę o swoimo swoim życiużyciu i jak tu wylądo­wałemzniszcze­niach i krzyw­dachja­kie wyrządziłemwyrządziłem so­bieso­bie i in­nymmyślę o niena­wiści do sa­megodo sa­mego siebiejak i dlacze­go i co sięi co się stałostało i myślii myśli przychodząprzychodzą z łat­wościąale od­po­wie­dziod­po­wie­dzi nieza­mykam oczy i ro­bięoczy i ro­bię głębo­kii ro­bię głębo­ki wdechgłębo­ki wdech i myślęwdech i myślę o swoimi myślę o swoim życiuo swoim życiu i jak tu wylądo­wałemja­kie wyrządziłem so­biewyrządziłem so­bie i in­nymmyślę o niena­wiści do sa­mego siebiejak i dlacze­go i co się stałoi co się stało i myślistało i myśli przychodząi myśli przychodzą z łat­wościąale od­po­wie­dzi nie

Gdy myślę o To­bie, czuję ból. Gdy myślę o so­bie, czuję ek­stazę. Gdy myślę o Nas, nie czu­je już nic. -MyslacaWierszem
gdy-myślę-o to­bie-czuję-ból-gdy-myślę-o so­bie-czuję-ek­stazę-gdy-myślę-o nas-nie czu­-już-nic
Kiedy myślę i nic nie wy­myślę, to so­bie myślę, po co ja ty­le myślałem, żeby nic nie wy­myślić. Prze­cież mogłem nic nie myśleć i ty­le sa­mo bym wymyślił. -Jan Twardowski
kiedy-myślę-i nic-nie wy­myślę-to so­bie-myślę-po co ja ty­-myśłem-żeby-nic-nie wy­myślić-prze­cież mogłem-nic-nie myść
A ja myślę i myślę o tobie po prze­budze­niu, przed snem... Może ja jes­tem coś wi­nien to­bie? - bo ja wiem. -Władysław Broniewski
a ja myślę-i myślę-o tobie-po-prze­budze­niu-przed-snem-może-ja jes­tem-coś-wi­nien-to­bie-bo-ja wiem
Ty­le mam ra­dości, gdy o To­bie myślę . Ty­le dni prze­myśla­nych, ty­le no­cy niep­rzes­pa­nych . Tyl­ko za­kocha­nym ta­kie myśli co w głowie szu­kają korzyści . -Chemicals
ty­-mam-ra­doś-gdy-o to­bie-myślę-ty­-dni-prze­myś­nych-ty­-no­cy-niep­rzes­pa­nych-tyl­ko-za­kocha­nym-­kie-myśli