Za­mykam oczy i ro­bię głębo­ki wdech i myślę o swoim życiu i jak tu wylądo­wałem. Myślę o szko­dach, zniszcze­niach i krzyw­dach, ja­kie wyrządziłem so­bie i in­nym. Myślę o niena­wiści do sa­mego siebie. Myślę o tym, jak i dlacze­go i co się stało i myśli przychodzą z łat­wością, ale od­po­wie­dzi nie.


za­mykam-oczy-i ro­bię-głębo­ki-wdech-i myślę-o swoim-życiu-i jak  wylądo­wałem-myślę o szko­dach-zniszcze­niach
james freyza­mykamoczyi ro­bięgłębo­kiwdechi myślęo swoimżyciui jak tu wylądo­wałemmyślę o szko­dachzniszcze­niachi krzyw­dachja­kiewyrządziłemso­biei in­nymmyślę o niena­wiścido sa­megosiebiemyślę o tymjak i dlacze­goi co sięstałoi myśliprzychodząz łat­wościąaleod­po­wie­dzinieza­mykam oczyoczy i ro­bięi ro­bię głębo­kigłębo­ki wdechwdech i myślęi myślę o swoimo swoim życiużyciu i jak tu wylądo­wałemzniszcze­niach i krzyw­dachja­kie wyrządziłemwyrządziłem so­bieso­bie i in­nymmyślę o niena­wiści do sa­megodo sa­mego siebiejak i dlacze­go i co sięi co się stałostało i myślii myśli przychodząprzychodzą z łat­wościąale od­po­wie­dziod­po­wie­dzi nieza­mykam oczy i ro­bięoczy i ro­bię głębo­kii ro­bię głębo­ki wdechgłębo­ki wdech i myślęwdech i myślę o swoimi myślę o swoim życiuo swoim życiu i jak tu wylądo­wałemja­kie wyrządziłem so­biewyrządziłem so­bie i in­nymmyślę o niena­wiści do sa­mego siebiejak i dlacze­go i co się stałoi co się stało i myślistało i myśli przychodząi myśli przychodzą z łat­wościąale od­po­wie­dzi nie

Gdy myślę o To­bie, czuję ból. Gdy myślę o so­bie, czuję ek­stazę. Gdy myślę o Nas, nie czu­je już nic.Kiedy myślę i nic nie wy­myślę, to so­bie myślę, po co ja ty­le myślałem, żeby nic nie wy­myślić. Prze­cież mogłem nic nie myśleć i ty­le sa­mo bym wymyślił.A ja myślę i myślę o tobie po prze­budze­niu, przed snem... Może ja jes­tem coś wi­nien to­bie? - bo ja wiem.Zno­wu wszys­tko się zaczy­na .. Myślę Kocham ... Two­ja Wi­na .. Ty mnie w so­bie roz­kochałeś Ty­le miłości mi dałeś Ja dla Ciebie zro­bię wszys­tko Ale proszę zos­tań blis­ko ... Po­wie­dzieć Ci Kocham ..To za mało .. Chcę budzić się przy To­bie co ra­no .. Życie sta­je Piękniej­sze się Gdy pat­rzysz głębo­ko w oczy me i Tu­lisz mnie ..jak nig­dy nikt Na zaw­sze chcę z Tobą być .! W ogóle nie myślę o tym, co będzie jut­ro, ani o tym, co było wczo­raj. Nie myślę na­wet o tym, co zdarzy się za dziesięć mi­nut. Dla mnie is­tnieje tyl­ko ta chwi­la. Jeśli jest dob­ra, skar­bie, to czuję się szczęśli­wa. A jeśli kiep­ska, jak choćby pod­czas czy­tania te­go spra­woz­da­nia, po pros­tu cze­kam, aż prze­minie. Każdą chwilę trak­tuję odrębnie. I ty też po­win­naś się te­go nauczyć.Ty­le mam ra­dości, gdy o To­bie myślę . Ty­le dni prze­myśla­nych, ty­le no­cy niep­rzes­pa­nych . Tyl­ko za­kocha­nym ta­kie myśli co w głowie szu­kają korzyści .