Za­mykam oczy, szu­kając Ciebie nocą. Wiem, że jes­teś tu.


za­mykam-oczy-szu­kając-ciebie-nocą-wiem-że jes­teś
cytlopkaza­mykamoczyszu­kającciebienocąwiemże jes­teśza­mykam oczyszu­kając ciebieciebie nocąże jes­teś tuszu­kając ciebie nocą

Za­mykam oczy... marzę... Właśnie wte­dy, choć na chwilę jes­tem obok Ciebie.Wiem jak dot­rzeć W za­kamar­ki Ciebie Wiem i widzę Za­pach emoc­ji na ciele Czuję bi­cie Ser­ca ko­biece­go Jes­tem z tobą I nie chcę już Więcej wie­dzieć Cze­go ci trze­ba Jes­tem i ty jes­teś Wys­tar­czy dla nas Darów Bożych Z błękit­ne­go nieba Jes­tem go­towa wy­baczyć ci to, że jes­teś sen­sem mo­jego życia, bo wiem, że jes­teś te­go nieświadomy Czy mam to sa­mo co Ty nie wiem,każdy jest in­dy­widualistą w swej wyjątko­wości. Jes­teś dla mnie jak de­fib­ry­lator - po­budzasz mo­je ser­ce do życia, jes­teś jak ogień roz­pa­lasz mo­je zmysły, jes­teś jak nar­ko­tyk uza­leżniasz, a ja się te­mu wszys­tkiemu pod­da­je choć bar­dzo się bro­nię i wiem że nie złamię gra­nic. Tak myślę to czuję.Szu­kając Ciebie zgu­biłam siebie...Za­mykam oczy i widzę Ciebie Alicjo żeg­lu­jemy po oceanach roz­koszy. *** *** *** *** *** MP