Za­mykam oczy uczę się Ciebie dotykiem... każdy łuk Twe­go ciała każde zagięcie poz­nać chcę przed świtem nim znikniesz jak Księżyc odchodzi ustępując miej­sca Jutrzence tak bym chciała poz­nać Cię bliżej lecz od­chodzisz zawsze gdy za­padnę w sen... masz chab­ro­we oczy... Nieznajomy, ścis­kam Twoją dłoń, zostań, kocham Cię! 


za­mykam-oczy-uczę ę-ciebie-dotykiem-każdy-łuk-twe­go-ciała-każde-zagięcie-poz­nać-chcę-przed-świtem-nim-znikniesz-jak-księżyc
uśmiechnięta anielicaza­mykamoczyuczę sięciebiedotykiemkażdyłuktwe­gociałakażdezagięciepoz­naćchcęprzedświtemnimzniknieszjakksiężycodchodziustępującmiej­scajutrzencetakbymchciałaciębliżejleczod­chodziszzawszegdyza­padnęw senmaszchab­ro­weoczynieznajomyścis­kamtwojądłońzostańkochamcię za­mykam oczyoczy uczę sięuczę się ciebieciebie dotykiemdotykiem każdykażdy łukłuk twe­gotwe­go ciałaciała każdekażde zagięciezagięcie poz­naćpoz­nać chcęchcę przedprzed świtemświtem nimnim zniknieszznikniesz jakjak księżycksiężyc odchodziodchodzi ustępującustępując miej­scamiej­sca jutrzencejutrzence taktak bymbym chciałachciała poz­naćpoz­nać cięcię bliżejbliżej leczlecz od­chodziszod­chodzisz zawszezawsze gdygdy za­padnęza­padnę w senw sen maszmasz chab­ro­wechab­ro­we oczyoczy nieznajomyścis­kam twojątwoją dłońza­mykam oczy uczę sięoczy uczę się ciebieuczę się ciebie dotykiemciebie dotykiem każdydotykiem każdy łukkażdy łuk twe­gołuk twe­go ciałatwe­go ciała każdeciała każde zagięciekażde zagięcie poz­naćzagięcie poz­nać chcępoz­nać chcę przedchcę przed świtemprzed świtem nimświtem nim znikniesznim znikniesz jakznikniesz jak księżycjak księżyc odchodziksiężyc odchodzi ustępującodchodzi ustępując miej­scaustępując miej­sca jutrzencemiej­sca jutrzence takjutrzence tak bymtak bym chciałabym chciała poz­naćchciała poz­nać ciępoz­nać cię bliżejcię bliżej leczbliżej lecz od­chodziszlecz od­chodzisz zawszeod­chodzisz zawsze gdyzawsze gdy za­padnęgdy za­padnę w senza­padnę w sen maszw sen masz chab­ro­wemasz chab­ro­we oczychab­ro­we oczy nieznajomyścis­kam twoją dłoń

Są ta­kie ma­giczne miej­sca które czasami od­wie­dzam z tobą gdy odpływasz w dotyku drżących fal dreszczy… mi­mo, że ścis­kam cię mocno lecz cóż z tego sko­ro zat­rzy­mać cię nie mogę dra­piesz, wciągasz mnie głębiej prag­niesz, krzyczysz… jeszcze więc ule­gam sza­lonej fali za­mykam oczy i odpływam z tobą… Wysłuchuję się w ciszę - i słyszę bi­cie Twe­go serca. Przy­tu­lam się do ściany - i czuję kształt Twe­go ciała. Za­my­kam oczy - i widzę Twoją postać. Całuję kwiaty - mają smak Twoich ust. Do­ty­kam poręczy - i czuję ciepło Twej dłoni. Za­nurzam twarz w po­duszkę - ma za­pach Twoich włosów. Za­ty­kam uszy - i słyszę jak mówisz: Za­mykam me oczy spragnione mus­kam na­miętnie twe ciało cały drżysz pie­szczę je czu­le językiem dzi­ka na­miętność ob­le­wa nas chcę cię koszto­wać skórą ocierać w szczy­cie uniesień zmysły szaleją po­tokiem doznań płyniemy do ra­ju bram Mam Ciebie tu i te­raz ... 17.10.2015 Malusia_035 Siądź obok... Przytomnie... Trwaj... Trwaj bym nie przepadł... I przytul... spójrz w oczy... Tak... Chcę te­go więcej... Bo Cały mój świat... jest Ciebie wart... Każdy mój dzień, Przy To­bie spędzić chcę... To uśmiech Twój... To oczy Twe... To us­ta Twe.. Na­dają życiu sens...no­cami słucham jak pachniesz łowię też uchem Twe nieme spojrzenia wte­dy oczy Twe grają naj­piękniej­sze melodie słyszę Twój śmiech, który jak tętent ko­pyt pędzi po skórze sta­ram się poz­nać za­pach Twych myśli drżę gdy de­likat­nie mus­kasz mnie nimi Ja cię kocham, i o tym wiem To do ciebie na­leży każdy me­go życia dzień Chciałabym ci coś po­wie­dzieć, lecz po­rażki się boje Te­raz na roz­sta­ju dróg stoję Bo chce zaurocze­nie wyz­nać ci Lecz bo­je się , że