Za­nim od­niesiesz suk­ces mu­sisz zaak­cepto­wać możli­wość porażki.


za­nim-od­niesiesz-suk­-mu­sisz-zaak­cepto­wać-możli­wość-porażki
terry goodkindza­nimod­niesieszsuk­cesmu­siszzaak­cepto­waćmożli­wośćporażkiza­nim od­niesieszod­niesiesz suk­cessuk­ces mu­siszmu­sisz zaak­cepto­waćzaak­cepto­wać możli­wośćmożli­wość porażkiza­nim od­niesiesz suk­cesod­niesiesz suk­ces mu­siszsuk­ces mu­sisz zaak­cepto­waćmu­sisz zaak­cepto­wać możli­wośćzaak­cepto­wać możli­wość porażkiza­nim od­niesiesz suk­ces mu­siszod­niesiesz suk­ces mu­sisz zaak­cepto­waćsuk­ces mu­sisz zaak­cepto­wać możli­wośćmu­sisz zaak­cepto­wać możli­wość porażkiza­nim od­niesiesz suk­ces mu­sisz zaak­cepto­waćod­niesiesz suk­ces mu­sisz zaak­cepto­wać możli­wośćsuk­ces mu­sisz zaak­cepto­wać możli­wość porażki

Im większy od­no­sisz suk­ces, tym więcej mu­sisz poświęcić te­go, co kiedyś posiadałeś. -C » Jonathan Carroll » Durne serce
im większy-od­no­sisz-suk­-tym-więcej-mu­sisz-poświęć-te­go-co kiedyś-posiadałeś
Trze­ba zaak­cepto­wać to, że nie zaw­sze będzie się w pla­nach in­nych osób. -kamilka88
trze­ba-zaak­cepto­wać-to-że nie zaw­sze-będzie ę-w pla­nach-in­nych-osób
Ludzie wierzą, że aby od­nieść suk­ces trze­ba wsta­wać wcześnie. Otóż nie - trze­ba wsta­wać w dob­rym humorze. -Marcel Achard
ludzie-wierzą-że aby od­nieść-suk­-trze­ba-wsta­wać-wcześnie-otóż nie - trze­ba-wsta­wać-w dob­rym-humorze
Nic nie jest tak szyb­kie jak ka­lum­nia: nicze­go łat­wiej nie można rzu­cić, łat­wiej zaak­cepto­wać, ani szyb­ciej rozprowadzić. -Cyceron
nic-nie jest tak-szyb­kie-jak ka­lum­nia-nicze­go-łat­wiej-nie można-rzu­ć-łat­wiej-zaak­cepto­wać-ani-szyb­ciej-rozprowadzić
Wszys­cy chce­my te­go, cze­go nie możemy mieć. Przyz­woitość is­to­ty ludzkiej po­lega na zaak­cepto­waniu te­go faktu. -John Fowles
wszys­cy-chce­my-te­go-cze­go-nie możemy-mieć-przyz­woitość is­to­ty-ludzkiej-po­lega-na zaak­cepto­waniu-te­go-faktu