Za­nim zaw­rze­my szczęśli­we małżeństwo, mu­simy się nau­czyć szczęśli­wego by­cia sa­memu. W ten sposób nasze szczęście nie za­leży od wy­darzeń zewnętrznych, ale od wewnętrznej radości.


za­nim-zaw­rze­my-szczęśli­we-łżeństwo-mu­simy ę-nau­czyć-szczęśli­wego-by­cia-­memu-w ten-sposób-nasze-szczęście-nie za­ży
e » jason evert » jeśli naprawdę mnie kochaszza­nimzaw­rze­myszczęśli­wemałżeństwomu­simy sięnau­czyćszczęśli­wegoby­ciasa­memuw tensposóbnaszeszczęścienie za­leżyod wy­darzeńzewnętrznychaleod wewnętrznejradościza­nim zaw­rze­myzaw­rze­my szczęśli­weszczęśli­we małżeństwomu­simy się nau­czyćnau­czyć szczęśli­wegoszczęśli­wego by­ciaby­cia sa­memuw ten sposóbsposób naszenasze szczęścieszczęście nie za­leżynie za­leży od wy­darzeńod wy­darzeń zewnętrznychale od wewnętrznejod wewnętrznej radościza­nim zaw­rze­my szczęśli­wezaw­rze­my szczęśli­we małżeństwomu­simy się nau­czyć szczęśli­wegonau­czyć szczęśli­wego by­ciaszczęśli­wego by­cia sa­memuw ten sposób naszesposób nasze szczęścienasze szczęście nie za­leżyszczęście nie za­leży od wy­darzeńnie za­leży od wy­darzeń zewnętrznychale od wewnętrznej radości

Szkoły są po to – się po­myślało – żeby było łat­wiej żyć. Do szkoły chodzi się po to, żeby się sa­memu za dużo nie nau­czyć. Bo gdy­by nie chodzić do szkół, to można by dużo więcej sa­memu się nau­czyć, za dużo więcej, i wte­dy już zu­pełnie nie można by żyć wśród ludzi i ich szkol­nych prob­lemów. Szkoły są dob­re. Mądre nie są, ale dob­re są.Mu­simy nau­czyć się żyć i kochać siebie nawza­jem, za­nim będzie za późno. Mu­simy przes­tać! Mu­simy przes­tać się up­rzedzać, mu­simy przes­tać niena­widzić, przes­tać żyć w strachu przed włas­ny­mi sąsiadami.Mówią : Miał ty­le po­wodów, żeby zyć. Chy­ba po pros­tu nie pot­ra­fił być szczęsli­wy. Te­go jed­ne­go nie można nau­czyć się na Harvardzie.Mu­simy nau­czyć się żyć ra­zem jak bra­cia, jeśli nie chce­my zginąć ra­zem jak szaleńcy.Dla człowieka szczęśli­wego sen jest tyl­ko zbędnym, fiz­jo­logicznym obo­wiązkiem. Kiedy jes­teś szczęśli­wy nie masz ocho­ty na sen.