za­palasz mnie nieświadomie tak bar­dzo roz­grze­wasz ciepłotą ser­ca i słowem płonę, duży ten płomień is­krzę - niczym świeca ociekam lawą uczuć spływam na podłogę leżę bez ruchu, dumam by w chłodzie bez Ciebie zas­tygnąć nieruchomo twar­da parafina… *enjoy 


za­palasz-mnie-nieświadomie-tak-bar­dzo-roz­grze­wasz-ciepłotą-ser­ca-i słowem-płonę-ży-ten-płomień-is­krzę- niczym-świeca-ociekam
papużkaza­palaszmnienieświadomietakbar­dzoroz­grze­waszciepłotąser­cai słowempłonędużytenpłomieńis­krzę niczymświecaociekamlawąuczućspływamna podłogęleżębezruchudumambyw chłodzieciebiezas­tygnąćnieruchomotwar­daparafina…enjoy za­palasz mniemnie nieświadomienieświadomie taktak bar­dzobar­dzo roz­grze­waszroz­grze­wasz ciepłotąciepłotą ser­caser­ca i słowemi słowem płonęduży tenten płomieńpłomień is­krzę niczym świecaświeca ociekamociekam lawąlawą uczućuczuć spływamspływam na podłogęna podłogę leżęleżę bezbez ruchudumam byby w chłodziew chłodzie bezbez ciebieciebie zas­tygnąćzas­tygnąć nieruchomonieruchomo twar­datwar­da parafina…parafina… *enjoy za­palasz mnie nieświadomiemnie nieświadomie taknieświadomie tak bar­dzotak bar­dzo roz­grze­waszbar­dzo roz­grze­wasz ciepłotąroz­grze­wasz ciepłotą ser­caciepłotą ser­ca i słowemser­ca i słowem płonęduży ten płomieńten płomień is­krzę niczym świeca ociekamświeca ociekam lawąociekam lawą uczućlawą uczuć spływamuczuć spływam na podłogęspływam na podłogę leżęna podłogę leżę bezleżę bez ruchudumam by w chłodzieby w chłodzie bezw chłodzie bez ciebiebez ciebie zas­tygnąćciebie zas­tygnąć nieruchomozas­tygnąć nieruchomo twar­danieruchomo twar­da parafina…twar­da parafina… *enjoy