Za­pamiętaj mnie człowieku, Jam jest pi­sarz i poeta. Sam­cem al­fa ja nie jestem, Bliżej mi do sam­ca beta. -Ivo Vuco- 


za­pamiętaj-mnie-człowieku-jam-jest pi­sarz-i poeta-sam­cem-al­fa-ja nie jestem-bliżej-mi do sam­ca-beta-ivo-vuco- 
writerza­pamiętajmnieczłowiekujamjest pi­sarzi poetasam­cemal­faja nie jestembliżejmi do sam­cabetaivovuco za­pamiętaj mniemnie człowiekujam jest pi­sarzjest pi­sarz i poetasam­cem al­faal­fa ja nie jestembliżej mi do sam­cami do sam­ca betaza­pamiętaj mnie człowiekujam jest pi­sarz i poetasam­cem al­fa ja nie jestembliżej mi do sam­ca beta

Przy­ciągam ludzi, Po­ranionych, Złama­nych, Rozbitych, Bo sam, Jestem, Ta­ki sam.Nie ok­radnę ja złodzieja, Aby mieć, co złodziej ma. Lecz gdy złodziej mnie ok­radnie, To za­biorę mu i ja. -Ivo Vuco- Wstaję ra­no, ciało prężę Lecz to mózg jest mym orężem. Za­miast mięśnie z ra­na ćwiczyć Po­winienem do stu liczyć. -Ivo Vuco- Idę drogą Powłóczę nogą Ludzie mi nas­koczyć mogą -Ivo Vuco- Słowa me swym słuchem okalaj Zro­zum co mówię i wypierdalaj -Ivo Vuco- Po­siadam szwagrów dwóch, Je­den biega, dru­giemu rośnie brzuch. -Ivo Vuco-