Za­pom­nij o przeszłości, prze­cież wiesz, że już nig­dy nie za­da ciosu. Oba­wiaj się przyszłości i ludzi, których do niej zaprosisz.


za­pom­nij-o przeszłoś-prze­cież-wiesz-że już-nig­dy-nie za­da-ciosu-oba­wiaj ę-przyszłoś-i ludzi-których-do niej-zaprosisz
respirerza­pom­nijo przeszłościprze­cieżwieszże jużnig­dynie za­daciosuoba­wiaj sięprzyszłościi ludziktórychdo niejzaprosiszza­pom­nij o przeszłościprze­cież wieszże już nig­dynig­dy nie za­danie za­da ciosuoba­wiaj się przyszłościprzyszłości i ludziktórych do niejdo niej zaprosiszże już nig­dy nie za­danig­dy nie za­da ciosuoba­wiaj się przyszłości i ludziktórych do niej zaprosiszże już nig­dy nie za­da ciosu

I przyrzek­nij mi, że już nig­dy nie po­wiesz Nie boję się pająków. Prze­cież nig­dy żaden nie zro­bił mi krzyw­dy. Nie boję się ciem­ności. Prze­cież zaw­sze po omac­ku od­najdy­wałam drogę. Nie boję się burzy. Prze­cież po niej zaw­sze przychodziło słońce. Dziś boję się miłości…Niekiedy ra­niącej bar­dziej niż pająki, ciem­ność i słońce.Oba­wa przed pow­ro­tem do przeszłości, a za­razem oba­wa stra­ty te­go co się budowało...Gdy ktoś chce zro­bić dla ciebie coś miłego, nie dys­ku­tuj, nie prze­ciw­sta­wiaj się, nie od­ma­wiaj, nie próbuj mu te­go wy­per­swa­dować. Tyl­ko uśmie­chnij się i podziękuj, po­myśl, ja­kie to szczęście mieć wokół siebie hoj­nych ludzi.Jut­ro twe osiem­naste urodziny. Nig­dy nie znałem jeszcze ta­kiej dziewczyny. Ja pragnę z Tobą spędzić resztę życia i nig­dy więcej już nie wra­cać do picia. Cze­mu wciąż py­tasz mnie czy ja Cię kocham, gdy prze­cież dob­rze wiesz, że TAK, że TAK!? Gdy­bym nie kochał to bym z Tobą nie był i bym nie pi­sał i nie śpiewał tak :