Za­poz­na­jemy się z ko­bietą w ciągu kil­ku chwil, poz­na­jemy ją bliżej w ciągu kil­ku lat, ale do­piero zry­wając z nią - poz­na­jemy ją naprawdę.


za­poz­na­jemy ę-z ko­bietą-w ągu-kil­ku-chwil-poz­na­jemy-ją bliżej-w ągu-kil­ku-lat-ale-do­piero-zry­wając-z ą
horacy safrinza­poz­na­jemy sięz ko­bietąw ciągukil­kuchwilpoz­na­jemyją bliżejlataledo­pierozry­wającz nią poz­na­jemyją naprawdęza­poz­na­jemy się z ko­bietąz ko­bietą w ciąguw ciągu kil­kukil­ku chwilpoz­na­jemy ją bliżejją bliżej w ciąguw ciągu kil­kukil­ku latale do­pierodo­piero zry­wajączry­wając z nią poz­na­jemy ją naprawdęza­poz­na­jemy się z ko­bietą w ciąguz ko­bietą w ciągu kil­kuw ciągu kil­ku chwilpoz­na­jemy ją bliżej w ciągują bliżej w ciągu kil­kuw ciągu kil­ku latale do­piero zry­wającdo­piero zry­wając z niąza­poz­na­jemy się z ko­bietą w ciągu kil­kuz ko­bietą w ciągu kil­ku chwilpoz­na­jemy ją bliżej w ciągu kil­kują bliżej w ciągu kil­ku latale do­piero zry­wając z niąza­poz­na­jemy się z ko­bietą w ciągu kil­ku chwilpoz­na­jemy ją bliżej w ciągu kil­ku lat

Zapoznajemy się z kobietą w ciągu kilku chwil, poznajemy ją bliżej w ciągu kilku lat, ale dopiero zrywając z nią - poznajemy ją naprawdę. -Horacy Safrin
zapoznajemy-ę-z-kobietą-w-ągu-kilku-chwil-poznajemy-ją-bliżej-w-ągu-kilku-lat-ale-dopiero-zrywając-z-ą-poznajemy-ją-naprawdę
War­tym poz­na­nia jest ten człowiek, które­go im bliżej poz­na­jemy, tym bar­dziej od­kry­wamy jak wciąż go jeszcze mało znamy. -aforystokrata
war­tym-poz­na­nia-jest ten-człowiek-które­go-im bliżej-poz­na­jemy-tym-bar­dziej-od­kry­wamy-jak wciąż-go jeszcze-ło-znamy
Praw­dzi­wych przy­jaciół poz­na­jemy w biedzie. -Ezop
praw­dzi­wych-przy­jaciół-poz­na­jemy-w biedzie
W rzeczy­wis­tości nie poz­na­jemy nicze­go, po­nieważ praw­da kry­je się w głębi. -Demokryt
w rzeczy­wis­toś-nie poz­na­jemy-nicze­go-po­nieważ-praw­da-kry­ ę-w głębi