Za­pyta­no New­to­na, czy dużo cza­su zajęło mu sfor­mułowa­nie od­kry­tych przez niego praw. Odpowiedział: - Od­kry­te prze­ze mnie pra­wa są bar­dzo pros­te. For­mułowałem je szyb­ko, ale przed­tem bar­dzo długo myślałem.


za­pyta­no-new­to­na-czy-żo-cza­su-zajęło-mu sfor­mułowa­nie-od­kry­tych-przez-niego-praw-odpowiedział-od­kry­te-prze­ze-mnie
isaac newtonza­pyta­nonew­to­naczydużocza­suzajęłomu sfor­mułowa­nieod­kry­tychprzezniegoprawodpowiedziałod­kry­teprze­zemniepra­wasą bar­dzopros­tefor­mułowałem je szyb­koaleprzed­tembar­dzodługomyślałemza­pyta­no new­to­naczy dużodużo cza­sucza­su zajęłozajęło mu sfor­mułowa­niemu sfor­mułowa­nie od­kry­tychod­kry­tych przezprzez niegoniego prawod­kry­teod­kry­te prze­zeprze­ze mniemnie pra­wapra­wa są bar­dzosą bar­dzo pros­teale przed­temprzed­tem bar­dzobar­dzo długodługo myślałemczy dużo cza­sudużo cza­su zajęłocza­su zajęło mu sfor­mułowa­niezajęło mu sfor­mułowa­nie od­kry­tychmu sfor­mułowa­nie od­kry­tych przezod­kry­tych przez niegoprzez niego prawod­kry­te prze­zeod­kry­te prze­ze mnieprze­ze mnie pra­wamnie pra­wa są bar­dzopra­wa są bar­dzo pros­teale przed­tem bar­dzoprzed­tem bar­dzo długobar­dzo długo myślałem

Jeśli jes­teś prze­ciętny, na­wet jeżeli usiłujesz ma­lować bar­dzo, ale to bar­dzo źle, two­ja prze­ciętność zos­ta­nie dostrzeżona. -Salvador Dalí
jeśli-jes­teś-prze­ętny-na­wet-żeli-usiłujesz-­lować-bar­dzo-ale-to bar­dzo-ź-two­ja-prze­ętność-zos­­nie-dostrzeżona
Bar­dzo cicho prze­mawia Bóg w naszej pier­si, bar­dzo cicho, bar­dzo wy­raźnie wska­zuje, cze­go trze­ba szu­kać, a cze­go unikać. -Johann Wolfgang Goethe
bar­dzo-cicho-prze­mawia-bóg-w naszej-pier­-bar­dzo-cicho-bar­dzo-wy­raźnie-wska­zuje-cze­go-trze­ba-szu­kać-a cze­go-unikać