Za­pytała mnie noc,dlacze­go po tak ra­dos­nym dniu Two­ja po­duszka suszy Two­je łzy? Od­po­wiedź nie była łat­wa,wszys­cy uważają mnie za osobę we­sołą,poz­ba­wioną prob­lemów.Uśmiech pra­wie nie zni­ka z mo­jej twarzy,ale kiedy już nikt nie widzi wyłażą de­mony przycza­jone w ciągu dnia.Cały żal,ból i złośli­wości zeb­ra­ne w ciągu dnia uwal­niają po­tok łez....Kiedyś trze­ba się wypłakać....


za­pytała-mnie-nocdlacze­go-po tak-ra­­nym-dniu-two­ja-po­duszka-suszy-two­-łzy-od­po­wiedź-nie była-łat­wawszys­cy-uważają-mnie
kirke13za­pytałamnienocdlacze­gopo takra­dos­nymdniutwo­japo­duszkasuszytwo­jełzyod­po­wiedźnie byłałat­wawszys­cyuważająza osobęwe­sołąpoz­ba­wionąprob­lemówuśmiechpra­wienie zni­kaz mo­jejtwarzyalekiedyjużniktnie widziwyłażąde­monyprzycza­jonew ciągudniacałyżalbóli złośli­wościzeb­ra­nedniauwal­niająpo­tokłezkiedyśtrze­ba sięwypłakaćza­pytała mniepo tak ra­dos­nymra­dos­nym dniudniu two­jatwo­ja po­duszkapo­duszka suszysuszy two­jetwo­je łzyod­po­wiedź nie byłauważają mniemnie za osobępra­wie nie zni­kanie zni­ka z mo­jejkiedy jużjuż niktnikt nie widzinie widzi wyłażąwyłażą de­monyde­mony przycza­joneprzycza­jone w ciągui złośli­wości zeb­ra­nezeb­ra­ne w ciąguw ciągu dniadnia uwal­niająuwal­niają po­toktrze­ba się wypłakaćpo tak ra­dos­nym dniura­dos­nym dniu two­jadniu two­ja po­duszkatwo­ja po­duszka suszypo­duszka suszy two­jesuszy two­je łzyuważają mnie za osobępra­wie nie zni­ka z mo­jejkiedy już niktjuż nikt nie widzinikt nie widzi wyłażąnie widzi wyłażą de­monywyłażą de­mony przycza­jonede­mony przycza­jone w ciągui złośli­wości zeb­ra­ne w ciąguzeb­ra­ne w ciągu dniaw ciągu dnia uwal­niajądnia uwal­niają po­tok

Kto chce się wzbogacić w ciągu jednego dnia, zostanie w ciągu roku powieszony. -Anonim
kto-chce-ę-wzbogacić-w-ągu-jednego-dnia-zostanie-w-ągu-roku-powieszony
Książki współczesne przeważnie wyglądają tak, jakby je napisano w ciągu jednego dnia przy pomocy książek przeczytanych dnia poprzedniego. -Chamfort
książki-współczesne-przeważnie-wyglądają-tak-jakby-napisano-w-ągu-jednego-dnia-przy-pomocy-książek-przeczytanych-dnia-poprzedniego