Za­raz, mo­ment gdzie idziesz? Zos­ta­wisz mnie te­raz samą? Tu w pus­tym domu? Ah tak za­pom­niałam my tyl­ko uda­jemy rodzinę na noc wra­casz do niej.... Jes­tem tyl­ko roz­rywką gdy Ci się nudzi...


za­raz-mo­ment-gdzie-idziesz-zos­­wisz-mnie-te­raz-samą-tu w pus­tym-domu-ah-tak-za­pom­niałam-my tyl­ko-uda­jemy-rodzinę-na noc
agnimza­razmo­mentgdzieidzieszzos­ta­wiszmniete­razsamątu w pus­tymdomuahtakza­pom­niałammy tyl­kouda­jemyrodzinęna nocwra­caszdo niejjes­temtyl­koroz­rywkągdyci sięnudzimo­ment gdziegdzie idzieszzos­ta­wisz mniemnie te­razte­raz samątu w pus­tym domuah taktak za­pom­niałamza­pom­niałam my tyl­komy tyl­ko uda­jemyuda­jemy rodzinęrodzinę na nocna noc wra­caszwra­casz do niejjes­tem tyl­kotyl­ko roz­rywkąroz­rywką gdygdy ci sięci się nudzimo­ment gdzie idzieszzos­ta­wisz mnie te­razmnie te­raz samąah tak za­pom­niałamtak za­pom­niałam my tyl­koza­pom­niałam my tyl­ko uda­jemymy tyl­ko uda­jemy rodzinęuda­jemy rodzinę na nocrodzinę na noc wra­caszna noc wra­casz do niejjes­tem tyl­ko roz­rywkątyl­ko roz­rywką gdyroz­rywką gdy ci sięgdy ci się nudzi

Wyjżyj za ok­no, co widzisz? Zauważyłeś tą małą czer­woną kropkę? Tak to ja, jes­tem małym sza­rym pun­ktem W twoim ko­loro­wym życiu. Nie in­te­resu­jesz się i od­wra­casz wzrok. Lecz gdy spoj­rzysz tam po raz kolejny, Mnie już tam nie będzie, Zos­ta­nie tyl­ko porzu­cony czer­wo­ny płaszcz.Pul­su­je we mnie Dzi­ki ogień Z mi­liona drżeń Ser­ce moje Omdlewa To znów Wra­ca do życia Silniej Raz po raz Fa­la ognia Jes­tem pochodnią Jes­tem ogniem Nie przestawaj Uwielbiam Gdy pulsujesz To wszys­tko co mnie te­raz otacza Mo­bili­zując do działania Do­tyka w ja­kiś sposób Wszys­tko to jest pus­tka Ut­ra­coną świado­mością Która odeszła już dawno Lecz za­pom­nieć o so­bie nie da­je Wszys­tko co te­raz ro­bię i czu­je Ro­bię dla siebie Nie ma już … Jes­tem sam po­zos­tałem Może tak jest lepiej I tyl­ko ten je­den liść Spa­dający przed ma drogę Przy­pomi­na mi ze idzie je­sień Przy­pomi­na mi  O tobie Tęsknie , kocham cię ..... a ty na­wet na mnie nie zwra­casz uwa­gi , ja cały czas się do ciebie uśmie­cham a ty za­raz się od­wra­casz .... Aha chy­ba wiem , nie wiesz z kim tańczyłeś na dys­ko­tece tak ?? Mu­siałam już wra­cać do realu ;*** Kocham Cię Kiedy Ty wra­casz późno po im­pre­zie do do­mu przy­jaciela, gdy on przyszedł wczes­niej i te­raz się prze­budził... Gdy­by był tyl­ko ko­legą po­pat­rzył by się i da­lej byłby zły za tą wspólną wódkę co ja zgu­biłeś na im­pre­zie... Praw­dzi­wy przy­jaciel słysząc krop­le deszczu za­pyta Cię Są ludzie, którym szczęście mig­nie tyl­ko na mo­ment, na mo­ment tyl­ko się ukaże po to tyl­ko, by uczy­nić życie tym smut­niej­sze i okrutniejsze.