Za­raz, mo­ment gdzie idziesz? Zos­ta­wisz mnie te­raz samą? Tu w pus­tym domu? Ah tak za­pom­niałam my tyl­ko uda­jemy rodzinę na noc wra­casz do niej.... Jes­tem tyl­ko roz­rywką gdy Ci się nudzi...


za­raz-mo­ment-gdzie-idziesz-zos­­wisz-mnie-te­raz-samą-tu w pus­tym-domu-ah-tak-za­pom­niałam-my tyl­ko-uda­jemy-rodzinę-na noc
agnimza­razmo­mentgdzieidzieszzos­ta­wiszmniete­razsamątu w pus­tymdomuahtakza­pom­niałammy tyl­kouda­jemyrodzinęna nocwra­caszdo niejjes­temtyl­koroz­rywkągdyci sięnudzimo­ment gdziegdzie idzieszzos­ta­wisz mniemnie te­razte­raz samątu w pus­tym domuah taktak za­pom­niałamza­pom­niałam my tyl­komy tyl­ko uda­jemyuda­jemy rodzinęrodzinę na nocna noc wra­caszwra­casz do niejjes­tem tyl­kotyl­ko roz­rywkąroz­rywką gdygdy ci sięci się nudzimo­ment gdzie idzieszzos­ta­wisz mnie te­razmnie te­raz samąah tak za­pom­niałamtak za­pom­niałam my tyl­koza­pom­niałam my tyl­ko uda­jemymy tyl­ko uda­jemy rodzinęuda­jemy rodzinę na nocrodzinę na noc wra­caszna noc wra­casz do niejjes­tem tyl­ko roz­rywkątyl­ko roz­rywką gdyroz­rywką gdy ci sięgdy ci się nudzi

Są ludzie, którym szczęście mig­nie tyl­ko na mo­ment, na mo­ment tyl­ko się ukaże po to tyl­ko, by uczy­nić życie tym smut­niej­sze i okrutniejsze. -Stanisław Dygat
są ludzie-którym szczęście-mig­nie-tyl­ko-na mo­ment-na mo­ment-tyl­ko ę-ukaże-po to tyl­ko-by uczy­ć-życie-tym-smut­niej­sze