Za­raz na początku życia ktoś po­winiem nam po­wie­dzieć, że umiera­my. Może wte­dy żyli­byśmy pełnią życia w każdej mi­nucie każde­go dnia. Działaj! Kiedy poczu­jesz, że chcesz coś zro­bić, zrób to od ra­zu, te­raz! Dni, które przyjdą, są policzone.


za­raz-na początku-życia-ktoś-po­winiem-nam-po­wie­dzieć-że umiera­my-może wte­dy-żyli­byśmy-pełą-życia-w każdej-mi­nucie
michael landonza­razna początkużyciaktośpo­winiemnampo­wie­dziećże umiera­mymoże wte­dyżyli­byśmypełniąw każdejmi­nuciekażde­godniadziałaj kiedypoczu­jeszże chceszcośzro­bićzróbto od ra­zute­razdniktóreprzyjdąsą policzoneza­raz na początkuna początku życiażycia ktośktoś po­winiempo­winiem namnam po­wie­dziećmoże wte­dy żyli­byśmyżyli­byśmy pełniąpełnią życiażycia w każdejw każdej mi­nuciemi­nucie każde­gokażde­go dniaże chcesz coścoś zro­bićzrób to od ra­zuktóre przyjdąza­raz na początku życiana początku życia ktośżycia ktoś po­winiemktoś po­winiem nampo­winiem nam po­wie­dziećmoże wte­dy żyli­byśmy pełniążyli­byśmy pełnią życiapełnią życia w każdejżycia w każdej mi­nuciew każdej mi­nucie każde­gomi­nucie każde­go dniaże chcesz coś zro­bić

Zaraz na początku życia ktoś powinien nam powiedzieć, że umieramy. Może wtedy żylibyśmy pełnią życia, w każdej minucie każdego dnia -Michael Landon
zaraz-na-początku-życia-ktoś-powinien-nam-powiedzieć-że-umieramy-może-wtedy-żylibyśmy-pełą-życia-w-każdej-minucie-każdego-dnia
Każde­go ran­ka, kiedy wsta­jesz, dziękuj Bo­gu za to, że masz te­go dnia do zro­bienia coś, co mu­sisz zro­bić, czy ci się to po­doba, czy nie. -Charles Kingsley
każde­go-ran­ka-kiedy-wsta­jesz-dziękuj-bo­gu-za to-że masz-te­go-dnia-do zro­bienia-coś-co mu­sisz-zro­bić-czy- ę-to po­doba-czy