Za­raz na początku życia ktoś po­winiem nam po­wie­dzieć, że umiera­my. Może wte­dy żyli­byśmy pełnią życia w każdej mi­nucie każde­go dnia. Działaj! Kiedy poczu­jesz, że chcesz coś zro­bić, zrób to od ra­zu, te­raz! Dni, które przyjdą, są policzone.


za­raz-na początku-życia-ktoś-po­winiem-nam-po­wie­dzieć-że umiera­my-może wte­dy-żyli­byśmy-pełą-życia-w każdej-mi­nucie
michael landonza­razna początkużyciaktośpo­winiemnampo­wie­dziećże umiera­mymoże wte­dyżyli­byśmypełniąw każdejmi­nuciekażde­godniadziałaj kiedypoczu­jeszże chceszcośzro­bićzróbto od ra­zute­razdniktóreprzyjdąsą policzoneza­raz na początkuna początku życiażycia ktośktoś po­winiempo­winiem namnam po­wie­dziećmoże wte­dy żyli­byśmyżyli­byśmy pełniąpełnią życiażycia w każdejw każdej mi­nuciemi­nucie każde­gokażde­go dniaże chcesz coścoś zro­bićzrób to od ra­zuktóre przyjdąza­raz na początku życiana początku życia ktośżycia ktoś po­winiemktoś po­winiem nampo­winiem nam po­wie­dziećmoże wte­dy żyli­byśmy pełniążyli­byśmy pełnią życiapełnią życia w każdejżycia w każdej mi­nuciew każdej mi­nucie każde­gomi­nucie każde­go dniaże chcesz coś zro­bić

Zaraz na początku życia ktoś powinien nam powiedzieć, że umieramy. Może wtedy żylibyśmy pełnią życia, w każdej minucie każdego dniaPa­miętaj :  Nie tak łat­wo uni­ces­twić marzenia. Pow­tarzaj to każde­go dnia i wierz że wszys­tko zro­bić się da. Na­wet wte­dy kiedy ktoś umiera po­zos­tają one w życiu je­go przyjaciela...Każde­go ran­ka, kiedy wsta­jesz, dziękuj Bo­gu za to, że masz te­go dnia do zro­bienia coś, co mu­sisz zro­bić, czy ci się to po­doba, czy nie.Tyl­ko pa­miętaj: każde­go dnia pat­rzy­my w to sa­mo Niebo z nadzieją, że będzie jeszcze tak jak kiedyś… To właśnie marze­nia były z Na­mi od sa­mego początku, to One wszys­tko bu­dowały… Nie za­bija­my ich Naszą obojętnością, kto wie może na zniszczo­nych fun­da­men­tach z cza­sem uda nam się raz jeszcze raz wszys­tko od no­wa zbu­dować - może pot­rze­ba Nam tyl­ko Wiary w Siebie nawzajem...Jes­teś piękny. Jes­teś cu­dow­ny i wszys­tko, co ro­bisz, jest cu­dow­ne, bo ty to ro­bisz. Jes­teś tą sil­niej­szą stroną. Możesz zro­bić coś źle i wie­dzieć, że to jest złe, al­bo zro­bić coś dob­rze i wie­dzieć, że to jest dob­re, ale to coś nie może ci nicze­go zro­bić. Ty, to cały czas ty.Są ta­kie dni, kiedy ko­bieta nie po­win­na wspo­minać pew­nych zdarzeń. Szczególnie ta­kich, które budzą w niej słodycz i smu­tek i żal. Wte­dy może zro­bić coś bar­dzo głupiego. Al­bo się rozpłakać. Tak czy tak, będzie później te­go żałować.