Za­rozu­miałością oraz bez­czel­nością człowieka jest mówienie, że zwierzęta są nieme, tyl­ko dla­tego że są nieme dla je­go tępej percepcji.


za­rozu­miałośą-oraz-bez­czel­nośą-człowieka-jest mówienie-że zwierzę-są nieme-tyl­ko-dla­tego-że są nieme-dla-­go-tępej
mark twainza­rozu­miałościąorazbez­czel­nościączłowiekajest mówienieże zwierzętasą niemetyl­kodla­tegoże są niemedlaje­gotępejpercepcjioraz bez­czel­nościąbez­czel­nością człowiekaczłowieka jest mówienieże zwierzęta są niemetyl­ko dla­tegodla­tego że są niemeże są nieme dladla je­goje­go tępejtępej percepcjiza­rozu­miałością oraz bez­czel­nościąoraz bez­czel­nością człowiekabez­czel­nością człowieka jest mówienietyl­ko dla­tego że są niemedla­tego że są nieme dlaże są nieme dla je­godla je­go tępejje­go tępej percepcjiza­rozu­miałością oraz bez­czel­nością człowiekaoraz bez­czel­nością człowieka jest mówienietyl­ko dla­tego że są nieme dladla­tego że są nieme dla je­goże są nieme dla je­go tępejdla je­go tępej percepcjiza­rozu­miałością oraz bez­czel­nością człowieka jest mówienietyl­ko dla­tego że są nieme dla je­godla­tego że są nieme dla je­go tępejże są nieme dla je­go tępej percepcji

Zarozumiałością oraz bezczelnością człowieka jest mówienie, że zwierzęta są nieme, tylko dlatego że są nieme dla jego tępej percepcji.Tak zwaną porządną kobietę bierze się w całości, bez reszty, bez jej kłamstw i podbijania ceny, a potem się ją zwraca i stawia na dawne miejsce, zwyczajnie, bez absurdalnych korowodów, bo takie kobiety są potem tylko ogłuszone i nieme.Taniec to nieme wyznanie miłosne.Wiel­kie uczu­cia są nieme.Mo­je su­mienie, choć ka­lekie i nieme, na­dal istnieje Zwierzęta istnieją dla siebie samych. Nie stworzono ich dla ludzi, tak samo jak czarnych nie stworzono dla białych, a kobiet dla mężczyzn.