Za­rozu­miali noszą wyżej głowę, niż na to poz­wa­la szyja.


za­rozu­miali-noszą-wyżej-głowę-ż-na to poz­wa­-szyja
kazimierz chyłaza­rozu­mialinosząwyżejgłowęniżna to poz­wa­laszyjaza­rozu­miali nosząnoszą wyżejwyżej głowęniż na to poz­wa­lana to poz­wa­la szyjaza­rozu­miali noszą wyżejnoszą wyżej głowęniż na to poz­wa­la szyjaza­rozu­miali noszą wyżej głowę

Są ludzie, którzy noszą kapelusz po to, by się mieć czym kłaniać. Nie wiadomo jednak po co oni noszą spodnie.Są ludzie, którzy noszą ka­pelusz po to, by się mieć czym kłaniać. Nie wiado­mo jed­nak po co oni noszą spodnie.Alpy ścigane wzrokiem ze szczytu na szczyt uciekają wyżej, wyżej przebiły błękit i zajęły nieboWszys­tko, co nas spo­tyka, po­zos­ta­wia śla­dy, wszys­tko przyczy­nia się niepos­trzeżenie do nasze­go uk­ształoto­wania; niebez­pie­czną wszakże jest rzeczą próbo­wać zdać so­bie z te­go sprawę. Sta­jemy się wsku­tek te­go al­bo za­rozu­miali i le­niwi, al­bo przygnębieni i lękli­wi, a jed­no jest równie szkod­li­we dla roz­wo­ju jak dru­gie. Naj­bezpie­czniej jest zaw­sze zaj­mo­wać się tym, co ma­my w naj­bliższym cza­sie do zrobienia. ® by Mrs Vercetti Spoglądać w górę, sięgać myślą poza granice widzialnego świata... i wznosić się wyżej... zawsze wyżej...Dobro stoi wyżej niż piękno.