Za­siejesz myśl, zbie­rzesz działanie. Działanie zaowo­cuje na­wykiem, a ten da plon w pos­ta­ci cha­rak­te­ru. Cha­rak­ter jest ziar­nem, z które­go wy­kiełku­je two­je przeznaczenie.


za­siejesz-myśl-zbie­rzesz-działanie-działanie zaowo­cuje-na­wykiem-a ten-da plon-w pos­­-cha­rak­te­ru
william makepeace thackerayza­siejeszmyślzbie­rzeszdziałaniedziałanie zaowo­cujena­wykiema tenda plonw pos­ta­cicha­rak­te­rucha­rak­ter jest ziar­nemz które­gowy­kiełku­jetwo­jeprzeznaczenieza­siejesz myślzbie­rzesz działaniedziałanie zaowo­cuje na­wykiema ten da plonda plon w pos­ta­ciw pos­ta­ci cha­rak­te­ruz które­go wy­kiełku­jewy­kiełku­je two­jetwo­je przeznaczeniea ten da plon w pos­ta­cida plon w pos­ta­ci cha­rak­te­ruz które­go wy­kiełku­je two­jewy­kiełku­je two­je przeznaczenie

Cha­rak­ter można uk­ształto­wać pop­rzez in­tensywną pracę nad zmianą cha­rak­te­ru włas­ne­go pisma.In­te­ligen­cja i cha­rak­ter – to jest cel praw­dzi­wej edukacji. In­telli­gen­ce plus cha­rac­ter – that is the goal of true edu­cation (ang.) Cha­rak­ter człowieka jest je­go przeznaczeniem.Zwyczaj­ne kłam­stwo jest nadzwyczaj częstą wadą wśród młodzieży i nies­te­ty po­ważną cho­robą całego świata. Spot­ka­cie ją zarówno u niecy­wili­zowa­nych ple­mion jak i w kul­tu­ral­nych kra­jach. Mówienie praw­dy, a w kon­sekwen­cji wy­niesienie człowieka na po­ziom auto­ryte­tu, zmienią całko­wicie cha­rak­ter człowieka i cha­rak­ter na­rodu. Dla­tego ciąży na nas obo­wiązek by zro­bić wszys­tko co można, aby wpoić chłop­com poczu­cie ho­noru i nau­czyć ich prawdomówności.Syn­te­tyczny cha­rak­ter kos­mo­su wykład­nią je­go materii Ta­lent kształci się w ciszy, a cha­rak­ter – w wirze świata.