Za­tapiam się marzeniami w ma­gicznym świecie tęsknoty... w miej­scu, w którym jeszcze nie byłam.


za­tapiam ę-marzeniami-w-­gicznym-świecie-tęsknoty-w-miej­scu-w którym jeszcze-nie byłam
angelique crueltyza­tapiam sięmarzeniamima­gicznymświecietęsknotymiej­scuw którym jeszczenie byłamza­tapiam się marzeniamimarzeniami ww ma­gicznymma­gicznym świecieświecie tęsknotytęsknoty ww miej­scuw którym jeszcze nie byłamza­tapiam się marzeniami wmarzeniami w ma­gicznymw ma­gicznym świeciema­gicznym świecie tęsknotyświecie tęsknoty wtęsknoty w miej­scuza­tapiam się marzeniami w ma­gicznymmarzeniami w ma­gicznym świeciew ma­gicznym świecie tęsknotyma­gicznym świecie tęsknoty wświecie tęsknoty w miej­scuza­tapiam się marzeniami w ma­gicznym świeciemarzeniami w ma­gicznym świecie tęsknotyw ma­gicznym świecie tęsknoty wma­gicznym świecie tęsknoty w miej­scu

Nie miej marzeń, miej ce­le. Ce­le się osiąga, a marze­nia po­zos­tają je­dynie marzeniami.życie bu­dować na­leży w tym cza­sie i w tym miej­scu, w którym sa­mi jes­teśmy. tam gdzie nas nie ma, nig­dy nie będzie nasze­go życia.Kiedy po­ciąg, którym podróżujesz, nag­le znaj­dzie się w tu­nelu i zro­bi się zu­pełnie ciem­no, nie wyrzu­casz bi­letu i nie wys­ka­kujesz przez ok­no. Sie­dzisz na swoim miej­scu i ufasz maszyniście.Trud­no opi­sać zmianę, jaką wniosłeś w me życie. Jeśli te­raz żyję, przed­tem byłam jak mar­twa, choć jak ka­mień nic so­bie z te­go nie ro­biłam, trwając w miej­scu zgod­nie ze zwyczajem.Często myślę o tym wy­rażeniu „zaczer­pnąć po­wiet­rza”. Oz­nacza ono, że idzie się gdzie in­dziej, żeby je zna­leźć. Oz­nacza dosłow­nie: w miej­scu, w którym jes­tem, duszę się.zno­wu spo­koj­nie oddycham kse­ruję ob­ra­zy i kłaniam się up­rzej­mie jes­tem w miej­scu właściwym sto­sow­nym dla pychy i złota pur­pry jed­wa­biu a nawet naj­droższej kawy na świecie