Za­tapiam sie w jej świat ,pełen barw za­mie­sza­nych tak żywych tak jas­nych ,pa­letą barw uderza ,jak słońce og­rze­wa jak ra­nek budzi 


za­tapiam-sie-w jej-świat-peł-barw-za­mie­sza­nych-tak-żywych-tak-jas­nych-pa­letą-barw-uderza-jak-słoń-og­rze­wa-jak ra­nek-budzi 
falco peregrinusza­tapiamsiew jejświatpełenbarwza­mie­sza­nychtakżywychjas­nychpa­letąuderzajaksłońceog­rze­wajak ra­nekbudzi za­tapiam siesie w jejw jej światpełen barwbarw za­mie­sza­nychza­mie­sza­nych taktak żywychżywych taktak jas­nychpa­letą barwbarw uderzajak słońcesłońce og­rze­waog­rze­wa jak ra­nekjak ra­nek budzi za­tapiam sie w jejsie w jej światpełen barw za­mie­sza­nychbarw za­mie­sza­nych takza­mie­sza­nych tak żywychtak żywych takżywych tak jas­nychpa­letą barw uderzajak słońce og­rze­wasłońce og­rze­wa jak ra­nekog­rze­wa jak ra­nek budzi za­tapiam sie w jej światpełen barw za­mie­sza­nych takbarw za­mie­sza­nych tak żywychza­mie­sza­nych tak żywych taktak żywych tak jas­nychjak słońce og­rze­wa jak ra­neksłońce og­rze­wa jak ra­nek budzi pełen barw za­mie­sza­nych tak żywychbarw za­mie­sza­nych tak żywych takza­mie­sza­nych tak żywych tak jas­nychjak słońce og­rze­wa jak ra­nek budzi 

Skrzy słońce złote Pa­letą barw migoce Pod powiekami K.A.Sz. 21.04.2016r. -Cris
skrzy-słoń-złote-pa­letą-barw-migoce-pod-powiekami-kasz-21042016r
Jes­teś moją pa­letą barw  -AnDree
jes­teś-moją-pa­letą-barw