Za­tapiam sie w jej świat ,pełen barw za­mie­sza­nych tak żywych tak jas­nych ,pa­letą barw uderza ,jak słońce og­rze­wa jak ra­nek budzi 


za­tapiam-sie-w jej-świat-peł-barw-za­mie­sza­nych-tak-żywych-tak-jas­nych-pa­letą-barw-uderza-jak-słoń-og­rze­wa-jak ra­nek-budzi 
falco peregrinusza­tapiamsiew jejświatpełenbarwza­mie­sza­nychtakżywychjas­nychpa­letąuderzajaksłońceog­rze­wajak ra­nekbudzi za­tapiam siesie w jejw jej światpełen barwbarw za­mie­sza­nychza­mie­sza­nych taktak żywychżywych taktak jas­nychpa­letą barwbarw uderzajak słońcesłońce og­rze­waog­rze­wa jak ra­nekjak ra­nek budzi za­tapiam sie w jejsie w jej światpełen barw za­mie­sza­nychbarw za­mie­sza­nych takza­mie­sza­nych tak żywychtak żywych takżywych tak jas­nychpa­letą barw uderzajak słońce og­rze­wasłońce og­rze­wa jak ra­nekog­rze­wa jak ra­nek budzi za­tapiam sie w jej światpełen barw za­mie­sza­nych takbarw za­mie­sza­nych tak żywychza­mie­sza­nych tak żywych taktak żywych tak jas­nychjak słońce og­rze­wa jak ra­neksłońce og­rze­wa jak ra­nek budzi pełen barw za­mie­sza­nych tak żywychbarw za­mie­sza­nych tak żywych takza­mie­sza­nych tak żywych tak jas­nychjak słońce og­rze­wa jak ra­nek budzi 

Skrzy słońce złote Pa­letą barw migoce Pod powiekami K.A.Sz. 21.04.2016r.Z podzi­wem pat­rze na Świat, ty­le barw i kolorów, ty­le życia na be­tono­wych ulicach, czy widzę więcej, po­nad tym co widzialne? Jak bar­dzo bar­wny jest człowiek, w nim ty­le barw, złoto, biel, czerń, szarość, blask świecące­go słońca... O ty­le, ile zdołam zobaczyć, o ty­le sa­ma sta­je się bogatsza... Pieniądze? Ach, nie, to nie tak! sta­wać się bo­gat­szym, to co dzień odkrywać, że na­wet wi­dok słońca za ciem­ny­mi chmurami, może przywrócić oczom blask...Jes­teś moją pa­letą barw Dlacze­go tak bar­dzo chcesz zos­tać Ho­kage, bo marzysz o tym, żeby mie­szkańcy two­jej wios­ki, widzieli w to­bie wiel­kiego nin­ja. Tyl­ko dzięki spoj­rze­niom in­nych ludzi, nasze życie nap­rawdę na­biera sen­su. Jeśli nikt nie zwra­ca na ciebie uwa­gi, jest tak jak­byś w ogóle nie istniał. -Haku Spójrz...Ja­kie piękne niebo... Ile pięknych gwiazd! Spójrz...Ja­ki piękny kwiat... Ja­ki ciepły wiatr,i dwa nasze cienie! Spójrz...-czy nie widzisz nic?! Świat mój barw pozbawiłeś! Spójrz...Le­ci ptak... I już zniknął... Tak jak Ty z mo­jego życia! Ko­biecie, żeby się za­kochać nie pot­rzeb­na ład­nych oczu czy wy­sokiego pres­tiżu. Żeby ko­bieta się za­kochała pot­rze­ba szcze­rych chęci, spo­sobu trak­to­wania jej tak jak nikt nig­dy wcześniej te­go nie ro­bił. Pat­rze­nia na nią w ten sposób, jak­by nic po­za nią nie istniało.