Załóż mo­je bu­ty,zo­bacz jak to jest byc mną. Może wte­dy zro­zumiesz,że źle mnie oceniałeś...


załóż-mo­-bu­tyzo­bacz-jak to jest byc-mną-może-wte­dy-zro­zumieszże-ź-mnie-oceniałeś
anjazałóżmo­jebu­tyzo­baczjak to jest bycmnąmożewte­dyzro­zumieszżeźlemnieoceniałeśzałóż mo­jejak to jest byc mnąmoże wte­dyźle mniemnie oceniałeśźle mnie oceniałeś

Spróbuj być mną, pos­taw się w mej jakże udręczo­nej sy­tuac­ji, Księże Ba­jeczny. Poczuj skruszo­ne ser­ce w pier­si, jak try­liard odłamków szkła na skórze! Ależ głupia jes­tem, tyś te­go nie zro­zumiesz. Nie czu­jesz nicze­go, Two­ja oso­ba sko­rupą tyl­ko jest. Pus­ta żeś w środ­ku jest! Są w życiu chwi­le, gdy myśli się, że jest tak źle, iż już gorzej być nie może. Wte­dy właśnie oka­zuje się... że jed­nak może.W sztu­ce może być coś dob­rze zro­bione al­bo źle, nic więcej.Do­piero kiedy przej­dziesz przez cier­pienie, przez ból, wte­dy zro­zumiesz miłość.Kocham mo­jego wspa­niałego mężczyznę, który jest ze mną od dwóch lat i wiem że chce być ze mną na zaw­sze.. i tak bar­dzo chciałabym po pros­tu po­wie­dzieć ko­muś jak bar­dzo jes­tem szczęśli­wa, i że tak moc­no ktoś mnie po­kochał a ja to odwzajemniłam.