Załóż mo­je bu­ty,zo­bacz jak to jest byc mną. Może wte­dy zro­zumiesz,że źle mnie oceniałeś...


załóż-mo­-bu­tyzo­bacz-jak to jest byc-mną-może-wte­dy-zro­zumieszże-ź-mnie-oceniałeś
anjazałóżmo­jebu­tyzo­baczjak to jest bycmnąmożewte­dyzro­zumieszżeźlemnieoceniałeśzałóż mo­jejak to jest byc mnąmoże wte­dyźle mniemnie oceniałeśźle mnie oceniałeś

Są w życiu chwi­le, gdy myśli się, że jest tak źle, iż już gorzej być nie może. Wte­dy właśnie oka­zuje się... że jed­nak może. -Rafał Kosik
są w życiu-chwi­-gdy-myśli-ę-że jest tak-ź-iż już-gorzej-być-nie może-wte­dy właśnie-oka­zuje-ę-że jed­nak-może
W sztu­ce może być coś dob­rze zro­bione al­bo źle, nic więcej. -Stanisław Lem
w sztu­-może-być-coś-dob­rze-zro­bione-al­bo-ź-nic-więcej
Do­piero kiedy przej­dziesz przez cier­pienie, przez ból, wte­dy zro­zumiesz miłość. -szantiil
do­piero-kiedy-przej­dziesz-przez-cier­pienie-przez-ból-wte­dy-zro­zumiesz-miłość
zaw­sze-pragnęłam-zna­lezienia-ko­goś-kto-będzie-ze mną-bez-wzglę-na to-jak trud­no-jest ze mną-byćzawsze