Założył Wi­tek czapkę. Sąsiad­ka go nie poz­nała, bo to była czap­ka nie Witka.


założył-wi­tek-czapkę-sąsiad­ka go nie poz­nała-bo to była-czap­ka-nie witka
wojtek pzałożyłwi­tekczapkęsąsiad­ka go nie poz­nałabo to byłaczap­kanie witkazałożył wi­tekwi­tek czapkębo to była czap­kaczap­ka nie witkazałożył wi­tek czapkębo to była czap­ka nie witka

Piękna i miła cieszynianka poz­nała zza Olzy bratanka, ra­no oraz przed południem po­kazała mu bro­war, studnię, aż w końcu poz­była się wianka.Za­nim cno­ta poz­nała zło od pod­szew­ki była zmuszo­na wystąpić w ro­li ofiary tyl­ko po aby przyjąć hołd od naj­wier­niej­szej je­go służeb­ni­cy hi­pok­ryzji prze­wieleb­nej # Zło pot­ra­fi zma­nipu­lować na­wet cnotę by­le dos­tać to na co ma w da­nej chwi­li ochotę .Dlacze­go śmierć nie ma poczu­cia humoru? Bo nig­dy w życiu nie poz­nała dowcipu Uwierz, za­nim Ciebie nie poz­nała, nie miała ty­le roz­cza­rowa­nia w oczach.Mo­ja ma­ma jest lodziarą kręci lo­dy betoniarą. A mój ta­ta jest pilotem wo­zi lo­dy samolotem. Mo­ja bab­cia była chora zjadła lo­da i jest zdrowa. A mój dziadek nie uwierzył nie zjadł lo­da i... nie przeżył. Nie wie­działam do cze­go za­liczyć owy tek­st, więc Swietłana ru­sycys­tka z Chłopów Uwiel­biała uwodzić popów Szczególnie czeskich O oczach niebieskich Wdzięczni nie szczędzi­li jej swych cięciw i grotów. Piętnaście lat mając gim­nazja­lis­tka z Ustronia Wszechstron­nie poz­nała pew­ne­go konia Po­kochała go na ok­lep jeżdżąc Oraz fi­luter­nie go trzepiąc Dziś to żona 500 + Mat­ka Pol­ka - San­ta Polonia · Nie młodą już przeoryszę z Pobierowa Łok­rutniście roz­bo­lała głowa Że od­dała by całą cnotę Kiej by ino kto miał ochotę A i wianek fur­tian­ki dorzu­cić była gotowa!