Za dużo gdy­bania, naj­częstszy powód do sta­nia. Może tak za­miast gdybania wziąć się do działania? 


za-żo-gdy­bania-naj­częstszy-powód-do sta­nia-może-tak-za­miast-gdybania-wziąć ę-do działania 
cicho_ciemnyzadużogdy­banianaj­częstszypowóddo sta­niamożetakza­miastgdybaniawziąć siędo działania za dużodużo gdy­banianaj­częstszy powódpowód do sta­niamoże taktak za­miastza­miast gdybaniagdybania wziąć sięza dużo gdy­banianaj­częstszy powód do sta­niamoże tak za­miasttak za­miast gdybaniaza­miast gdybania wziąć sięmoże tak za­miast gdybaniatak za­miast gdybania wziąć sięmoże tak za­miast gdybania wziąć się

-Szczęście dlacze­go nie możesz te­raz do mnie przyjść? -Wielu tak chciało ale gdy nie po­jawię się z zas­kocze­nia ludzie wezmą dużo więcej niż chciałem dać a przez to dużo bar­dziej będą cier­pieli gdy odejdę.o czym śni kloszard w gwieździstą noc, gdy za­miast ko­ca ma ga­zet stos? może o sławie, władzy, pieniądzach, ko­biecie i swoich uk­ry­tych żądzach? może tej no­cy dom mu się przyśni, bo czym so­bie pościele tak się wyśpi Gdy­byś mnie tak por­wał W świat wiel­kiej namiętności Roz­budził we mnie to poczu­cie lekkości Gdy­byś tak wpro­wadził W świat wiel­kiego pożąda­nia Wyr­wał ze szponów zakłamania Gdy­byś mnie dopadł Do­konał zespolenia Budząc fa­le og­romne­go podniecenia Gdy­byś tak roz­pa­lił I zmu­sił do wiel­kiej miłości Zat­ra­cając część włas­nej godności Gdy­byś tak pozostawił Tak w tej chwi­li od niechcenia Czy miała bym dużo do stracenia Nie wiem co jej po­wie­działem. Ja­koś mi się udało. Pew­nie dużo mówiłem. Mówiłem pew­nie o wspiera­niu, o wie­rze i nadziei. Tak, dużo było ga­dania- tak myśle. ...ale spro­wadzało się to do te­go, że tam byłam. Z nią i dla niej. Tyl­ko z nią, i tyl­ko dla niej! Miłość to nie tyl­ko kwiat­ki i słod­kie laur­ki. Trwa­nie w trud­nych sy­tuac­jach i ra­dość ze szczęścia. To także, a może prze­de wszys­tkim, sztu­ka roz­sta­nia. Roz­sta­nia z tym co dla Ciebie jest wszys­tkim i naj­piękniej­szym. Z pla­nami i marzeniami. To móc po­wie­dzieć żeg­naj, bądź szczęśli­wy w swoich wyborach. Nie pot­ra­fię zam­knąć roz­działu z Tobą. Bedziesz zaw­sze w moim sercu.Naj­częstszy ludzki błąd - nie prze­widzieć burzy w piękny czas.