Za dużo mówimy o zmianie świata, a za mało świat zmieniamy. Za dużo mówimy o miłości, a za mało kochamy.


za-żo-mówimy-o-zmianie-świata-a-za-ło-świat-zmieniamy-za-żo-mówimy-o-miłoś-a-za-ło-kochamy
janusz ziarnkozadużomówimyzmianieświatazamałoświatzmieniamymiłościkochamyza dużodużo mówimymówimy oo zmianiezmianie świataza małomało światświat zmieniamyza dużodużo mówimymówimy oo miłościza małomało kochamyza dużo mówimydużo mówimy omówimy o zmianieo zmianie świataa za małoza mało światmało świat zmieniamyza dużo mówimydużo mówimy omówimy o miłościa za małoza mało kochamyza dużo mówimy odużo mówimy o zmianiemówimy o zmianie świataa za mało światza mało świat zmieniamyza dużo mówimy odużo mówimy o miłościa za mało kochamyza dużo mówimy o zmianiedużo mówimy o zmianie świataa za mało świat zmieniamyza dużo mówimy o miłości

Jest to złota zasada w życiu: wymagać mało od świata, a dużo od siebie. -Władysław Biegański
jest-to-złota-zasada-w-życiu-wymagać-ło-od-świata-a-żo-od-siebie
Ludzie bu­dują za dużo murów, a za mało mostów. -Isaac Newton
ludzie-bu­dują-za żo-murów-a za ło-mostów
Ludzie budują za dużo murów, a za mało mostów. -Izaak Newton
ludzie-budują-za-żo-murów-a-za-ło-mostów