Za ateizmem przemawia wiele argumentów. Więcej niż za religią. W gruncie rzeczy to logiczne, żeby być ateistą. Tak jak logiczne i rozumne jest to, żeby się nie zakochać... A przecież ludzie nie są w tym przypadku logiczni. Na szczęście.


za-ateizmem-przemawia-wiele-argumentów-więcej-ż-za-religią-w-gruncie-rzeczy-to-logiczne-żeby-być-ateistą-tak-jak-logiczne-i-rozumne-jest-to
józef tischnerzaateizmemprzemawiawieleargumentówwięcejniżzareligiągruncierzeczytologiczneżebybyćateistątakjaklogicznerozumnejesttosięniezakochaćprzecieżludzietymprzypadkulogiczninaszczęścieza ateizmemateizmem przemawiaprzemawia wielewiele argumentówwięcej niżniż zaza religiąw grunciegruncie rzeczyżeby byćbyć ateistątak jakjak logicznelogiczne ii rozumnerozumne jestżeby sięsię nienie zakochaćprzecież ludzieludzie nienie sąw tymtym przypadkuprzypadku logicznina szczęścieza ateizmem przemawiaateizmem przemawia wieleprzemawia wiele argumentówwięcej niż zaniż za religiąw gruncie rzeczyrzeczy to logiczneżeby być ateistątak jak logicznejak logiczne ilogiczne i rozumnei rozumne jestżeby się niesię nie zakochaćzakochać a przecieża przecież ludzieprzecież ludzie nieludzie nie sąnie są wsą w tymw tym przypadkutym przypadku logiczni

Za ateiz­mem prze­mawia wiele ar­gu­mentów. Więcej niż za re­ligią. W grun­cie rzeczy to lo­giczne, żeby być ateistą. Tak jak lo­giczne i ro­zum­ne jest to, żeby się nie za­kochać... A prze­cież ludzie nie są w tym wy­pad­ku lo­giczni. Na szczęście.Trzy rzeczy nigdy nie zyskują wiary – to co prawdziwe, to co prawdopodobne i to co logiczne.Władcy o wiele więcej starają się, aby zdobyć dla siebie nowe obszary godziwymi lub niegodziwymi środkami, niż żeby dobrze rządzić tym, co już zdobyli.Cza­sem jest tak że czym więcej o czymś marzysz tym więcej w życiu po­jawia się zdarzeń unie­rzeczy­wis­tniających to marze­nie. Tak jak­by rzeczy­wiście is­tniała ja­kaś siła wyższa...Szczęście w życiu nie polega na tym, żeby być kochanym, największym szczęściem jest kochać.Szczęście w życiu nie polega na tym, żeby być kochanym. Największym szczęściem jest kochać.