Za darmo nie dostaniesz nic ładnego zachód słońca jest za darmo a więc nie jest piękny


za-darmo-nie-dostaniesz-nic-ładnego-zachód-słońca-jest-za-darmo-a-więc-nie-jest-piękny
andrzej bursazadarmoniedostaniesznicładnegozachódsłońcajestzawięcpięknyza darmodarmo nienie dostanieszdostaniesz nicnic ładnegoładnego zachódzachód słońcasłońca jestjest zaza darmowięc nienie jestjest pięknyza darmo niedarmo nie dostaniesznie dostaniesz nicdostaniesz nic ładnegonic ładnego zachódładnego zachód słońcazachód słońca jestsłońca jest zajest za darmodarmo a więca więc niewięc nie jestnie jest pięknyza darmo nie dostanieszdarmo nie dostaniesz nicnie dostaniesz nic ładnegodostaniesz nic ładnego zachódnic ładnego zachód słońcaładnego zachód słońca jestzachód słońca jest zasłońca jest za darmoza darmo a więcdarmo a więc niea więc nie jestwięc nie jest pięknyza darmo nie dostaniesz nicdarmo nie dostaniesz nic ładnegonie dostaniesz nic ładnego zachóddostaniesz nic ładnego zachód słońcanic ładnego zachód słońca jestładnego zachód słońca jest zazachód słońca jest za darmojest za darmo a więcza darmo a więc niedarmo a więc nie jesta więc nie jest piękny

Idź mi z myśli OGŁOSZENIE zamienię natchnienie na spokój o zmroku od­dam pamięć to jed­no znamię za darmo (na darmo?) sprzedam wys­chnięte łzy i mok­re sny za złotych osiem dni, w których - proszę idź mi  z myśli Nic nie przychodzi nikomu za darmo, chyba że nędza lub fortuna.Za odwagę trzeba płacić. Strach jest za darmo.Szczęście - tutaj nic nie da się zrobić za pieniądze. Szczęście ma do czynienia z sercem i z miłością - a te są za darmo.Tak zazwyczaj bywa na świecie: wet za wet, darmo nic nie ma. Zrób jeden figiel kobiecie, ona ci odpłaci dwomaNatura jest wszystkim i darmo sili się wychowanie, by złe w dobre przemienić.