Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, odkrywaj.


za-dwadzieścia-lat-bardziej-będziesz-żałował-tego-czego-nie-zrobiłeś-ż-tego-co-zrobiłeś-więc-odwiąż-liny-opuść-bezpieczną-przystań
mark twainzadwadzieścialatbardziejbędzieszżałowałtegoczegoniezrobiłeśniżcozrobiłeświęcodwiążlinyopuśćbezpiecznąprzystańzłapżaglepomyślnewiatrypodróżujśnijodkrywajza dwadzieściadwadzieścia latlat bardziejbardziej będzieszbędziesz żałowałżałował tegoczego nienie zrobiłeśniż tegoco zrobiłeświęc odwiążodwiąż linyopuść bezpiecznąbezpieczną przystańzłap ww żagleżagle pomyślnepomyślne wiatryza dwadzieścia latdwadzieścia lat bardziejlat bardziej będzieszbardziej będziesz żałowałbędziesz żałował tegoczego nie zrobiłeświęc odwiąż linyopuść bezpieczną przystańzłap w żaglew żagle pomyślneżagle pomyślne wiatry

Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś.Za dwadzieścia lat bar­dziej będziesz żałował te­go, cze­go nie zro­biłeś, niż te­go, co zro­biłeś. Więc od­wiąż li­ny, opuść bez­pie­czną przys­tań. Złap w żag­le po­myślne wiat­ry. Podróżuj, śnij, odkrywaj.Za dwadzieścia lat będziesz żałować wielu rzeczy, których nie zrobiłeś, bardziej niż tych, które zrobiłeś.To czego nie zrobisz, jest zawsze ważniejsze od tego co zrobiłeś.Bądź śmiały i odważny. Kiedy obej­rzysz się na swo­je życie, będziesz bar­dziej żałował rzeczy, których nie zro­biłeś, niż rzeczy, które zrobiłeś.Kobiety traktują małżeństwo jako bezpieczną przystań znacznie częściej, niż się do tego przyznają, i co więcej, przekonują się z czasem, że nie zawiodło ono tych nadziei.