Za każdym człowiekiem sukcesu stoi dziesięć osób, które ukształtowało, pomogło, wierzyło. Oni zawsze stoją w cieniu, służąc, ucząc i wierząc. Sukces to ich zasługa, ale wiedzą o tym tylko oni


za-każdym-człowiekiem-sukcesu-stoi-dziesięć-osób-które-ukształtowało-pomogło-wierzyło-oni-zawsze-stoją-w-cieniu-służąc-ucząc-i
nikodem marszałekzakażdymczłowiekiemsukcesustoidziesięćosóbktóreukształtowałopomogłowierzyłoonizawszestojącieniusłużącuczącwierzącsukcestoichzasługaalewiedzątymtylkooniza każdymkażdym człowiekiemczłowiekiem sukcesusukcesu stoistoi dziesięćdziesięć osóbktóre ukształtowałooni zawszezawsze stojąstoją ww cieniuucząc ii wierzącich zasługaale wiedząwiedzą oo tymtym tylkotylko oniza każdym człowiekiemkażdym człowiekiem sukcesuczłowiekiem sukcesu stoisukcesu stoi dziesięćstoi dziesięć osóboni zawsze stojązawsze stoją wstoją w cieniuucząc i wierzącsukces to ichale wiedzą owiedzą o tymo tym tylkotym tylko oni

Ne bój się swoich wrogów - oni cię tylko mogą zabć. Ne bój się przyjaciół - oni cię tylko mogą zdradzić. Bój się obojętnych - oni nie mordują ani nie zdradzają, ale za ich mlczącym przyzwoleniem światem rządzi mord i zdrada.Zawsze mów innym co do nich czujesz, będziesz czuć się lepiej wiedząc, że oni o tym wiedzą.Im poz­naję więcej ludzi, tym większe mam wrażenie, że szczęśli­we miłości to nie te, które oni so­bie wy­bierają [wy­marzą], ale te, które zsyła im los.Ja żyje i będę żyć.. Oni tak myślą i nie za­mie­rzają się z tym kryć.. Chy­ba są naiwni.. Nie mam siły się ze sobą bić.. Już niedługo umrę, ale oni będą so­bie da­lej żyć..Jeżeli mam pi­sać i to mam pi­sać dob­rze i grun­townie, to muszę wątpić, że in­ni wiedzą to co ja wiem, a przy­naj­mniej wiedzą to tak, jak ja wiem. Tyl­ko dla­tego dzielę się tą wiedzą. Ale za­razem zakładam, że oni to wie­dzieć po­win­ni, i że mogą to wiedzieć.Gdzie idą źli ludzie kiedy umierają? Oni nie tra­fiają do nieba gdzie fru­wają anioły. Oni schodzą do og­niste­go je­ziora i smażą się. Nie zo­baczę ich zno­wu do czwar­te­go lipca.