Za każdym człowiekiem sukcesu stoi dziesięć osób, które ukształtowało, pomogło, wierzyło. Oni zawsze stoją w cieniu, służąc, ucząc i wierząc. Sukces to ich zasługa, ale wiedzą o tym tylko oni


za-każdym-człowiekiem-sukcesu-stoi-dziesięć-osób-które-ukształtowało-pomogło-wierzyło-oni-zawsze-stoją-w-cieniu-służąc-ucząc-i
nikodem marszałekzakażdymczłowiekiemsukcesustoidziesięćosóbktóreukształtowałopomogłowierzyłoonizawszestojącieniusłużącuczącwierzącsukcestoichzasługaalewiedzątymtylkooniza każdymkażdym człowiekiemczłowiekiem sukcesusukcesu stoistoi dziesięćdziesięć osóbktóre ukształtowałooni zawszezawsze stojąstoją ww cieniuucząc ii wierzącich zasługaale wiedząwiedzą oo tymtym tylkotylko oniza każdym człowiekiemkażdym człowiekiem sukcesuczłowiekiem sukcesu stoisukcesu stoi dziesięćstoi dziesięć osóboni zawsze stojązawsze stoją wstoją w cieniuucząc i wierzącsukces to ichale wiedzą owiedzą o tymo tym tylkotym tylko oni

Zawsze mów innym co do nich czujesz, będziesz czuć się lepiej wiedząc, że oni o tym wiedzą. -Anonim
zawsze-mów-innym-co-do-nich-czujesz-będziesz-czuć-ę-lepiej-wiedząc-że-oni-o-tym-wiedzą
Im poz­naję więcej ludzi, tym większe mam wrażenie, że szczęśli­we miłości to nie te, które oni so­bie wy­bierają [wy­marzą], ale te, które zsyła im los. -szpiek
im poz­naję-więcej-ludzi-tym-większe-mam-wrażenie-że szczęśli­we-miłoś-to nie te-które-oni-so­bie-wy­bierają-wy­marzą-ale-te
Gdzie idą źli ludzie kiedy umierają? Oni nie tra­fiają do nieba gdzie fru­wają anioły. Oni schodzą do og­niste­go je­ziora i smażą się. Nie zo­baczę ich zno­wu do czwar­te­go lipca. -Kurt Cobain
gdzie-idą-źli-ludzie-kiedy-umierają-oni-nie tra­fiają-do nieba-gdzie-fru­wają-anioły-oni-schodzą-do og­niste­go-­ziora-i smażą-ę