... za komuny staliśmy mniej więcej wszyscy w brudnej wodzie po szyję. Więc wyglądaliśmy podobnie i wyglądało, że myślimy podobnie. Teraz woda opadła i zaczęła się rewia narodowa: ktoś podobno stał z gołą dupą, ktoś inny w dynamówkach, a jeszcze ktoś inny w stringach. Jakież to podniecające. Biedni Polacy leżą w łóżkach ze swoimi żonami [...]


za-komuny-staliśmy-mniej-więcej-wszyscy-w-brudnej-wodzie-po-szyję-więc-wyglądaliśmy-podobnie-i-wyglądało-że-myślimy-podobnie-teraz
janusz głowackizakomunystaliśmymniejwięcejwszyscybrudnejwodzieposzyjęwięcwyglądaliśmypodobniewyglądałożemyślimypodobnieterazwodaopadłazaczęłasięrewianarodowaktośpodobnostałgołądupąinnydynamówkachjeszczestringachjakieżtopodniecającebiednipolacyleżąłóżkachzeswoimiżonamizaza komunykomuny staliśmystaliśmy mniejmniej więcejwięcej wszyscywszyscy ww brudnejbrudnej wodziewodzie popo szyjęwięc wyglądaliśmywyglądaliśmy podobniepodobnie ii wyglądałoże myślimymyślimy podobnieteraz wodawoda opadłaopadła ii zaczęłazaczęła sięsię rewiarewia narodowaktoś podobnopodobno stałstał zz gołągołą dupąktoś innyinny ww dynamówkachjeszcze ktośktoś innyinny ww stringachbiedni polacypolacy leżąw łóżkachłóżkach zeze swoimiswoimi żonamiżonami []za komunyza komuny staliśmykomuny staliśmy mniejstaliśmy mniej więcejmniej więcej wszyscywięcej wszyscy wwszyscy w brudnejw brudnej wodziebrudnej wodzie powodzie po szyjęwięc wyglądaliśmy podobniewyglądaliśmy podobnie ipodobnie i wyglądałoże myślimy podobnieteraz woda opadławoda opadła iopadła i zaczęłai zaczęła sięzaczęła się rewiasię rewia narodowaktoś podobno stałpodobno stał zstał z gołąz gołą dupąktoś inny winny w dynamówkacha jeszcze ktośjeszcze ktoś innyktoś inny winny w stringachjakież to podniecającebiedni polacy leżąpolacy leżą wleżą w łóżkachw łóżkach zełóżkach ze swoimize swoimi żonamiswoimi żonami []

Wyborca: ktoś, kto cieszy się z świętego przywileju prawa oddania swego głosu na kogoś, kogo ktoś inny dla niego wybrał. -Ambrose Gwinett Bierce
wyborca-ktoś-kto-cieszy-ę-z-świętego-przywileju-prawa-oddania-swego-głosu-na-kogoś-kogo-ktoś-inny-dla-niego-wybrał
Najpewniejszym sposobem, by czuć się szczęśliwym, to sprawić, by ktoś inny był szczęśliwy. -H. Jackson Brown
najpewniejszym-sposobem-by-czuć-ę-szczęśliwym-to-sprawić-by-ktoś-inny-był-szczęśliwy
Nie ma znaczenia, z kim się ożenisz - nazajutrz i tak stwierdzisz, że to ktoś zupełnie inny. -Wolter
nie-znaczenia-z-kim-ę-ożenisz-nazajutrz-i-tak-stwierdzisz-że-to-ktoś-zupełnie-inny
Nie ma znaczenia z kim się ożenisz - nazajutrz i tak stwierdzisz, że to ktoś zupełnie inny. -Wolter
nie-znaczenia-z-kim-ę-ożenisz-nazajutrz-i-tak-stwierdzisz-że-to-ktoś-zupełnie-inny
Nie ma znacze­nia z kim się ożenisz - na­zajut­rz i tak stwier­dzisz, że to ktoś zu­pełnie inny. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
nie- znacze­nia-z kim ę-ożenisz- na­zajut­rz-i tak-stwier­dzisz-że to ktoś-zu­pełnie-inny