Za pieniądze można kupić wiele rzeczy - dobrych i złych. Ale wszystkie pieniądze świata nie wystarczyłyby, aby kupić przyjaciela lub zrekompensować jego utratę.


za-pieniądze-można-kupić-wiele-rzeczy-dobrych-i-złych-ale-wszystkie-pieniądze-świata-nie-wystarczyłyby-aby-kupić-przyjaciela-lub
g. d. prenticezapieniądzemożnakupićwielerzeczydobrychzłychalewszystkieświataniewystarczyłybyabyprzyjacielalubzrekompensowaćjegoutratęza pieniądzepieniądze możnamożna kupićkupić wielewiele rzeczyrzeczydobrychdobrych ii złychale wszystkiewszystkie pieniądzepieniądze świataświata nienie wystarczyłybyaby kupićkupić przyjacielaprzyjaciela lublub zrekompensowaćzrekompensować jegojego utratęza pieniądze możnapieniądze można kupićmożna kupić wielekupić wiele rzeczywiele rzeczydobrych idobrych i złychale wszystkie pieniądzewszystkie pieniądze światapieniądze świata nieświata nie wystarczyłybyaby kupić przyjacielakupić przyjaciela lubprzyjaciela lub zrekompensowaćlub zrekompensować jegozrekompensować jego utratę

Dobrze jest mieć pieniądze i rzeczy, które można za nie kupić, ale również dobrze jest od czasu do czasu upewnić się, czy nie zgubiliśmy rzeczy, których nie da się kupić za pieniądze.Jeżeli myślisz, że miłości nie można kupić za pieniądze, to nie wiesz, gdzie robić zakupy.Jeśli myślisz, że miłości nie można kupić za pieniądze, to nie wiesz, gdzie robić zakupy.Wiele bezcennych rzeczy można kupić.Wielkie to szczęście, że zdrowia nie można kupić za pieniądze, bo wszystko wykupiliby bogacze, a dla biednych nic by nie zostało.Szczęście to wielkie, że zdrowia nie można kupić za pieniądze, boby wszystko wykupili bogacze, a dla biednych nic by nie zostało.