Za wiele rozrywek i za wiele pracy w jednakowy sposób wyczerpują i wysuszają nasz umysł.


za-wiele-rozrywek-i-za-wiele-pracy-w-jednakowy-sposób-wyczerpują-i-wysuszają-nasz-umysł
anonimzawielerozrywekzapracyjednakowysposóbwyczerpująwysuszająnaszumysłza wielewiele rozrywekrozrywek ii zaza wielewiele pracypracy ww jednakowyjednakowy sposóbsposób wyczerpująwyczerpują ii wysuszająwysuszają nasznasz umysłza wiele rozrywekwiele rozrywek irozrywek i zai za wieleza wiele pracywiele pracy wpracy w jednakowyw jednakowy sposóbjednakowy sposób wyczerpująsposób wyczerpują iwyczerpują i wysuszająi wysuszają naszwysuszają nasz umysłza wiele rozrywek iwiele rozrywek i zarozrywek i za wielei za wiele pracyza wiele pracy wwiele pracy w jednakowypracy w jednakowy sposóbw jednakowy sposób wyczerpująjednakowy sposób wyczerpują isposób wyczerpują i wysuszająwyczerpują i wysuszają naszi wysuszają nasz umysłza wiele rozrywek i zawiele rozrywek i za wielerozrywek i za wiele pracyi za wiele pracy wza wiele pracy w jednakowywiele pracy w jednakowy sposóbpracy w jednakowy sposób wyczerpująw jednakowy sposób wyczerpują ijednakowy sposób wyczerpują i wysuszająsposób wyczerpują i wysuszają naszwyczerpują i wysuszają nasz umysł

Jeśli zdaje ci się, że wiele umiesz i wiele rozumiesz, wiedz, że jest wiele więcej rzeczy, których nie wiesz. 11,20; 12,16.Kto wiele przebywa z dziećmi, odkryje, że żaden nasz czyn nie pozostaje u nich bez oddźwięku.Modlić się, to nie nacy wiele mówić, ale wiele kochać.Kto wiele prze­bywa z dziećmi, od­kry­je, że żaden nasz czyn nie po­zos­ta­je u nich bez oddźwięku.