Za wszystkim, co myślimy, kryje się wszystko, w co wierzymy, jakby ostateczna zasłona naszej duszy.


za-wszystkim-co-myślimy-kryje-ę-wszystko-w-co-wierzymy-jakby-ostateczna-zasłona-naszej-duszy
antonio machadozawszystkimcomyślimykryjesięwszystkowierzymyjakbyostatecznazasłonanaszejduszyza wszystkimco myślimykryje sięsię wszystkow coco wierzymyjakby ostatecznaostateczna zasłonazasłona naszejnaszej duszykryje się wszystkow co wierzymyjakby ostateczna zasłonaostateczna zasłona naszejzasłona naszej duszyjakby ostateczna zasłona naszejostateczna zasłona naszej duszyjakby ostateczna zasłona naszej duszy

Sumienie to okno dla naszej duszy, zło jest jego zasłoną.Pracuj tak, jakby wszystko zależało od ciebie ale ufaj tak, jakby wszystko zależało od Boga.Szczęśliwy człowiek, w którego duszy nie kryje się podstęp. Ps. 32, 2To nie przysięga sprawia, że wierzymy człowiekowi, ale człowiek - że wierzymy przysiędze.Dla nas nie ma istotnego znaczenia to, o czym myślimy, lecz to, co o tym myślimy.Mózg - aparat za pomocą którego myślimy, że myślimy.