Zachcianki. Scho­wałabym Cię przed całym światem w szuf­ladzie swe­go ser­ca. Tyl­ko mój. Mój tyl­ko. Gdy­byś zechciał. A Ty mnie trzy­maj. Moc­no. I nie puszczaj. Nigdy.


zachcianki-scho­wałabym-cię-przed-całym-światem-w szuf­ladzie-swe­go-ser­ca-tyl­ko-mój-mój-tyl­ko-gdy­byś-zechciał-a-ty mnie
kszyszuniazachciankischo­wałabymcięprzedcałymświatemw szuf­ladzieswe­goser­catyl­komójmójtyl­kogdy­byśzechciałty mnietrzy­majmoc­nonie puszczajnigdyscho­wałabym cięcię przedprzed całymcałym światemświatem w szuf­ladziew szuf­ladzie swe­goswe­go ser­catyl­ko mójmój tyl­kogdy­byś zechciałty mnie trzy­maji nie puszczajscho­wałabym cię przedcię przed całymprzed całym światemcałym światem w szuf­ladzieświatem w szuf­ladzie swe­gow szuf­ladzie swe­go ser­caa ty mnie trzy­maj

Trzy­maj­cie tyl­ko to, co kocha­cie - to, cze­go niena­widzi­cie, trzy­ma was. -Mikhail Naimy
trzy­maj­cie-tyl­ko-to-co kocha­cie- to-cze­go-niena­widzi­cie-trzy­-was