zacho­wuje­cie się jak dzieci, a jes­teście po­dob­no do­rośli... kłóci­cie się o każdą za­bawkę, o każdą fo­remkę w pias­kowni­cy życia 


zacho­wuje­cie ę-jak dzieci-a jes­teście-po­dob­no-do­rośli-kłó­cie ę-o każdą-za­bawkę-o każdą-fo­remkę
efa198711zacho­wuje­cie sięjak dziecia jes­teściepo­dob­nodo­roślikłóci­cie sięo każdąza­bawkęfo­remkęw pias­kowni­cyżycia zacho­wuje­cie się jak dziecia jes­teście po­dob­nopo­dob­no do­roślido­rośli kłóci­cie siękłóci­cie się o każdąo każdą za­bawkęo każdą fo­remkęfo­remkę w pias­kowni­cyw pias­kowni­cy życia a jes­teście po­dob­no do­roślipo­dob­no do­rośli kłóci­cie siędo­rośli kłóci­cie się o każdąkłóci­cie się o każdą za­bawkęo każdą fo­remkę w pias­kowni­cyfo­remkę w pias­kowni­cy życia a jes­teście po­dob­no do­rośli kłóci­cie siępo­dob­no do­rośli kłóci­cie się o każdądo­rośli kłóci­cie się o każdą za­bawkęo każdą fo­remkę w pias­kowni­cy życia a jes­teście po­dob­no do­rośli kłóci­cie się o każdąpo­dob­no do­rośli kłóci­cie się o każdą za­bawkę

Jes­teście jak Ying i Yang. Różni­cie się od siebie, ale sta­nowi­cie całość.Żyje­my w cza­sach, gdzie do­rośli zacho­wują się jak dzieci, a najmłod­si często muszą uda­wać do­rosłych. [7.04.2013, z mo­jego moblo] Jak wios­na dla ma­larza nat­chnieniem tak ty jes­teś dla mnie. Pragnę cię wiel­bić po ko­niec moich dni ale wiem, że długo nie po­ciągnę z tą sa­mot­nością i uda­waną obojętnością na świat. Wiel­bię cię i kocham nic innego. Każda chwi­la gdy cię nie widzę jest chwilą straconą. Niema rzeczy ani czy­nu bym zmienił zda­nie boś ty mą gwiaz­dką w oku. Kocham Cię Śmieje­cie się ze mnie, bo jes­tem in­ny. Ja się śmieję z was, bo wszys­cy jes­teście ta­cy sami.Przy­jaciel to oso­ba, która wie, jak zacho­wujesz się gdy jes­teś sam i Cie ta­kim akceptuje.Chcesz spędzić resztę swo­jego życia ze mną..? NIe jes­tem te­go pew­na... Zaw­sze, gdy coś się u dzieje, zacho­wujesz się tak jak­bym nie is­tniała. Pop­rostu Cię nie ma: uciekasz, boisz się mnie wes­przeć. Nie wy­magam dużo... Chcę, żebyś był... Nic wiecej...