Zachowujemy się, jakby osiągnięcie komfortu i luksusu były głów­nymi zadaniami w życiu, podczas gdy wszystkim, czego potrze­bujemy do szczęścia jest coś, co wzbudzi nasz entuzjazm.


zachowujemy-ę-jakby-osiągnięcie-komfortu-i-luksusu-były-głów­nymi-zadaniami-w-życiu-podczas-gdy-wszystkim-czego-potrze­bujemy-do-szczęścia
charles kingsleyzachowujemysięjakbyosiągnięciekomfortuluksusubyłygłów­nymizadaniamiżyciupodczasgdywszystkimczegopotrze­bujemydoszczęściajestcoścowzbudzinaszentuzjazmzachowujemy sięjakby osiągnięcieosiągnięcie komfortukomfortu ii luksusuluksusu byłybyły głów­nymigłów­nymi zadaniamizadaniami ww życiupodczas gdygdy wszystkimczego potrze­bujemypotrze­bujemy dodo szczęściaszczęścia jestjest cośco wzbudziwzbudzi nasznasz entuzjazmjakby osiągnięcie komfortuosiągnięcie komfortu ikomfortu i luksusui luksusu byłyluksusu były głów­nymibyły głów­nymi zadaniamigłów­nymi zadaniami wzadaniami w życiupodczas gdy wszystkimczego potrze­bujemy dopotrze­bujemy do szczęściado szczęścia jestszczęścia jest cośco wzbudzi naszwzbudzi nasz entuzjazm

Dążenie jest ważniej­sze niż osiągnięcie, bo jest ruchem, pod­czas gdy osiągnięcie to stagnacja.Większość nauczycieli traci czas na zadawanie pytań, które mają ujawnić to, czego uczeń nie umie, podczas gdy nauczyciel z prawdziwego zdarzenia stara się za pomocą pytań ujawnić to, co uczeń umie lub czego jest zdolny się nauczyć.Większość nauczycieli traci czas na zadawanie pytań, które mają ujawnić to, czego uczeń nie umie. Podczas gdy nauczyciel z prawdziwego zdarzenia stara za pomocą pytań ujawnić to, co uczeń umie lub czego jest zdolny się nauczyć.Trzeba tak się modlić, jakby cała praca była bezużyteczna i tak pracować, jakby wszystkie modlitwy były na nic.Pewien użalał się, iż tak jest we wszystkim nieszczęśliwy, ze gdyby przypadkiem został kapelusznikiem, to by ludzie umyślnij bez głów się rodzili, byle on nie mógł przedawać kapeluszów.Pokój to nie jest coś, czego pragniemy, lecz coś, co czynimy, co stwarzamy, coś, czym jesteśmy, i coś, co wokół rozdajemy.