Zachwy­cają wi­doki w różnych swych odsłonach słońce ser­ce napełnia ...ruszam w samą porę Budzi­my no­we i dzień będąc drogą jedną pniemy się ku szczytowi a ce­lem dru­gi człowiek...


zachwy­cają-wi­doki-w-różnych-swych-odsłonach-słoń-ser­-napełnia-ruszam-w samą-porę-budzi­my-no­we-i dzień-będąc-drogą-jedną
sprajtkazachwy­cająwi­dokiróżnychswychodsłonachsłońceser­cenapełniaruszamw samąporębudzi­myno­wei dzieńbędącdrogąjednąpniemy sięku szczytowice­lemdru­giczłowiekzachwy­cają wi­dokiwi­doki ww różnychróżnych swychswych odsłonachodsłonach słońcesłońce ser­ceser­ce napełnianapełnia ruszamruszam w samąw samą poręporę budzi­mybudzi­my no­weno­we i dzieńi dzień będącbędąc drogądrogą jednąjedną pniemy siępniemy się ku szczytowice­lem dru­gidru­gi człowiekzachwy­cają wi­doki wwi­doki w różnychw różnych swychróżnych swych odsłonachswych odsłonach słońceodsłonach słońce ser­cesłońce ser­ce napełniaser­ce napełnia ruszamnapełnia ruszam w samąruszam w samą poręw samą porę budzi­myporę budzi­my no­webudzi­my no­we i dzieńno­we i dzień będąci dzień będąc drogąbędąc drogą jednądrogą jedną pniemy sięjedną pniemy się ku szczytowiku szczytowi a ce­lema ce­lem dru­gice­lem dru­gi człowiek

Istnieje tylko jedna droga do innych ludzi - droga serca. -Phil Bosmans
istnieje-tylko-jedna-droga-do-innych-ludzi-droga-serca
Gdy słońce kul­tu­ry chy­li się ku zacho­dowi, to na­wet karły rzu­cają długie cienie. -Karl Kraus
gdy-słoń-kul­­ry-chy­li ę-ku zacho­dowi-to na­wet-karły-rzu­cają-długie-cienie
Prob­lem z ra­dością po­lega na tym, że wraz z nią pow­ra­cają wszel­kie troski. -Olivia Goldsmith
prob­lem-z ra­dośą-po­lega-na tym-że wraz-z ą-pow­ra­cają-wszel­kie-troski