zacza­rowa­ny świat ten z naszej młodości lat bez komputerów i in­nych bajerów były teat­ry lalek opo­wiada­nie bajek światy kreowane w dziecięcej fantazji wys­tar­czyło zam­knąć oczy a dziś sza­rość taka gry komputerowe bru­tal­ność zabijaka lecz mózgi naszych dzieci ref­leks w strzelaniu tyl­ko rozwijają fan­tazję za nic mając smut­ne będzie ob­licze świata gdy fan­tazję zamienią na gier kom­pu­tero­wych panteon *** Dział: Rozważania *** Zbig­niew Małecki 


zacza­rowa­ny-świat-ten-z naszej-młodoś-lat-bez-komputerów-i-in­nych-bajerów-były-teat­ry-lalek-opo­wiada­nie-bajek-światy-kreowane-w
zibby77zacza­rowa­nyświattenz naszejmłodościlatbezkomputerówin­nychbajerówbyłyteat­rylalekopo­wiada­niebajekświatykreowanedziecięcejfantazjiwys­tar­czyłozam­knąćoczydziśsza­rośćtakagrykomputerowebru­tal­nośćzabijakaleczmózginaszychdzieciref­leksw strzelaniutyl­korozwijająfan­tazjęza nicmającsmut­nebędzieob­liczeświatagdyzamieniąnagierkom­pu­tero­wychpanteondziałrozważaniazbig­niewmałecki zacza­rowa­ny światświat tenten z naszejz naszej młodościmłodości latlat bezbez komputerówkomputerów ii in­nychin­nych bajerówbajerów byłybyły teat­ryteat­ry laleklalek opo­wiada­nieopo­wiada­nie bajekbajek światyświaty kreowanekreowane ww dziecięcejdziecięcej fantazjifantazji wys­tar­czyłowys­tar­czyło zam­knąćzam­knąć oczydziś sza­rośćsza­rość takataka grygry komputerowekomputerowe bru­tal­nośćbru­tal­ność zabijakazabijaka leczlecz mózgimózgi naszychnaszych dziecidzieci ref­leksref­leks w strzelaniuw strzelaniu tyl­kotyl­ko rozwijająrozwijają fan­tazjęfan­tazję za nicza nic mającmając smut­nesmut­ne będziebędzie ob­liczeob­licze świataświata gdygdy fan­tazjęfan­tazję zamieniązamienią nana giergier kom­pu­tero­wychkom­pu­tero­wych panteonpanteon ****** działrozważania ****** zbig­niewzbig­niew małecki zacza­rowa­ny świat tenświat ten z naszejten z naszej młodościz naszej młodości latmłodości lat bezlat bez komputerówbez komputerów ikomputerów i in­nychi in­nych bajerówin­nych bajerów byłybajerów były teat­rybyły teat­ry lalekteat­ry lalek opo­wiada­nielalek opo­wiada­nie bajekopo­wiada­nie bajek światybajek światy kreowaneświaty kreowane wkreowane w dziecięcejw dziecięcej fantazjidziecięcej fantazji wys­tar­czyłofantazji wys­tar­czyło zam­knąćwys­tar­czyło zam­knąć oczyoczy a dziśa dziś sza­rośćdziś sza­rość takasza­rość taka grytaka gry komputerowegry komputerowe bru­tal­nośćkomputerowe bru­tal­ność zabijakabru­tal­ność zabijaka leczzabijaka lecz mózgilecz mózgi naszychmózgi naszych dziecinaszych dzieci ref­leksdzieci ref­leks w strzelaniuref­leks w strzelaniu tyl­kow strzelaniu tyl­ko rozwijajątyl­ko rozwijają fan­tazjęrozwijają fan­tazję za nicfan­tazję za nic mającza nic mając smut­nemając smut­ne będziesmut­ne będzie ob­liczebędzie ob­licze świataob­licze świata gdyświata gdy fan­tazjęgdy fan­tazję zamieniąfan­tazję zamienią nazamienią na gierna gier kom­pu­tero­wychgier kom­pu­tero­wych panteonkom­pu­tero­wych panteon ***panteon *** działrozważania *** zbig­niew*** zbig­niew małecki 

Mieć fan­tazję nie znaczy coś so­bie wy­myślać. To znaczy tworzyć coś z te­go, co istnieje. -Tomasz Mann
mieć-fan­tazję-nie znaczy-coś-so­bie-wy­myść-to znaczy-tworzyć-coś-z te­go-co istnieje