zacza­rowa­ny świat ten z naszej młodości lat bez komputerów i in­nych bajerów były teat­ry lalek opo­wiada­nie bajek światy kreowane w dziecięcej fantazji wys­tar­czyło zam­knąć oczy a dziś sza­rość taka gry komputerowe bru­tal­ność zabijaka lecz mózgi naszych dzieci ref­leks w strzelaniu tyl­ko rozwijają fan­tazję za nic mając smut­ne będzie ob­licze świata gdy fan­tazję zamienią na gier kom­pu­tero­wych panteon *** Dział: Rozważania *** Zbig­niew Małecki 


zacza­rowa­ny-świat-ten-z naszej-młodoś-lat-bez-komputerów-i-in­nych-bajerów-były-teat­ry-lalek-opo­wiada­nie-bajek-światy-kreowane-w
zibby77zacza­rowa­nyświattenz naszejmłodościlatbezkomputerówin­nychbajerówbyłyteat­rylalekopo­wiada­niebajekświatykreowanedziecięcejfantazjiwys­tar­czyłozam­knąćoczydziśsza­rośćtakagrykomputerowebru­tal­nośćzabijakaleczmózginaszychdzieciref­leksw strzelaniutyl­korozwijająfan­tazjęza nicmającsmut­nebędzieob­liczeświatagdyzamieniąnagierkom­pu­tero­wychpanteondziałrozważaniazbig­niewmałecki zacza­rowa­ny światświat tenten z naszejz naszej młodościmłodości latlat bezbez komputerówkomputerów ii in­nychin­nych bajerówbajerów byłybyły teat­ryteat­ry laleklalek opo­wiada­nieopo­wiada­nie bajekbajek światyświaty kreowanekreowane ww dziecięcejdziecięcej fantazjifantazji wys­tar­czyłowys­tar­czyło zam­knąćzam­knąć oczydziś sza­rośćsza­rość takataka grygry komputerowekomputerowe bru­tal­nośćbru­tal­ność zabijakazabijaka leczlecz mózgimózgi naszychnaszych dziecidzieci ref­leksref­leks w strzelaniuw strzelaniu tyl­kotyl­ko rozwijająrozwijają fan­tazjęfan­tazję za nicza nic mającmając smut­nesmut­ne będziebędzie ob­liczeob­licze świataświata gdygdy fan­tazjęfan­tazję zamieniązamienią nana giergier kom­pu­tero­wychkom­pu­tero­wych panteonpanteon ****** działrozważania ****** zbig­niewzbig­niew małecki zacza­rowa­ny świat tenświat ten z naszejten z naszej młodościz naszej młodości latmłodości lat bezlat bez komputerówbez komputerów ikomputerów i in­nychi in­nych bajerówin­nych bajerów byłybajerów były teat­rybyły teat­ry lalekteat­ry lalek opo­wiada­nielalek opo­wiada­nie bajekopo­wiada­nie bajek światybajek światy kreowaneświaty kreowane wkreowane w dziecięcejw dziecięcej fantazjidziecięcej fantazji wys­tar­czyłofantazji wys­tar­czyło zam­knąćwys­tar­czyło zam­knąć oczyoczy a dziśa dziś sza­rośćdziś sza­rość takasza­rość taka grytaka gry komputerowegry komputerowe bru­tal­nośćkomputerowe bru­tal­ność zabijakabru­tal­ność zabijaka leczzabijaka lecz mózgilecz mózgi naszychmózgi naszych dziecinaszych dzieci ref­leksdzieci ref­leks w strzelaniuref­leks w strzelaniu tyl­kow strzelaniu tyl­ko rozwijajątyl­ko rozwijają fan­tazjęrozwijają fan­tazję za nicfan­tazję za nic mającza nic mając smut­nemając smut­ne będziesmut­ne będzie ob­liczebędzie ob­licze świataob­licze świata gdyświata gdy fan­tazjęgdy fan­tazję zamieniąfan­tazję zamienią nazamienią na gierna gier kom­pu­tero­wychgier kom­pu­tero­wych panteonkom­pu­tero­wych panteon ***panteon *** działrozważania *** zbig­niew*** zbig­niew małecki 

kamień rzu­cony z procy zmienił bieg historii ka­mień spadający zmienił ob­licze świata gdzie są di­nozaury ... ka­mień upuszczony „kto jest bez ... niech pier­wszy rzu­ci kamień” nikt nie rzucił ka­mień droższy od is­krzy się zim­nym blaskiem ilu ludzi stra­ciło życie dla ta­kich kamieni ka­mień toczący się zmienił kształt okolicy la­wina zab­rała ze sobą ... ka­mień węgielny stał się początkiem ka­mień za­miast serca zmienia ob­licze ludzkości lecz mo­je serce nie jest z kamienia *** Dział: Rozważania *** Zbig­niew Małecki wmówi­li ci że nic nie umiesz nic nie znaczysz nie wiesz nic że to co robisz się wypaczy że nie masz szczęścia bo świat z ciebie kpi jes­teś OSOBĄ ważną dla świata tu­taj jest także i twój dom tak jak w zegarku naj­mniej­sza śrubka jest ważna bez niej zegarek jest na złom *** Dział: Myśli nieokiełzane *** Zbig­niew Małecki twarzą w twarz zas­ty­gając w bezruchy oce­niając przeciwnika ja olbrzym i on fi­lig­ra­nowy koliber co so­bie pomyślał pat­rząc mi pros­to w oczy on wiel­kości pszczoły i ja  słoń w składzie porcelany i ma­leńkich cudów ta­kich jak on pew­nie stwierdził pat­rząc na spus­tosze­nia naszej cywilizacji ta­ki duży a głupi *** Dział: Rozważania *** Zbig­niew Małecki na ścianie cienie naszej przeszłości smugi po portretach które się zestarzały rysy kiedyś na­malo­wane kredką gdy byłem mały barwy wyblakłe jak sta­re fotografie kiedy za­mykam oczy mo­je ściany zaczynają żyć włas­nym życiem szepcą wspominaja plotkują cza­sem wzdychają kiedyś chciałem prze­nieść się do in­nych ścian lecz spokój nie był już ten sam bo te ściany to mo­je dzieciństwo młodość też resztę już wiesz *** Dział: Zamyślenie *** Zbig­niew Małecki Mieć fan­tazję nie znaczy coś so­bie wy­myślać. To znaczy tworzyć coś z te­go, co istnieje.bełkot me­diów roz­prasza mo­je myśli każdy uważa, że to co mówi jest najważniesze tymczasem mój ko­lej­ny oddech jest naj­ważniej­szy reszta jest tyl­ko do­dat­kiem do niego *** Dział: Rozważania *** Zbig­niew Małecki