Zacznij się mod­lić! I pow­tarzaj po­tem mod­litwy jak naj­częściej! Bóg reszty do­pełni - oświeci cię no­wym życiem i ożywi.


zacznij ę-mod­lić-i pow­tarzaj-po­tem-mod­litwy-jak naj­częściej-bóg-reszty-do­peł- oświeci-ę-no­wym-życiem-i ożywi
bogdan jańskizacznij sięmod­lići pow­tarzajpo­temmod­litwyjak naj­częściejbógresztydo­pełni oświecicięno­wymżyciemi ożywizacznij się mod­lići pow­tarzaj po­tempo­tem mod­litwymod­litwy jak naj­częściejbóg resztyreszty do­pełni oświeci cięcię no­wymno­wym życiemżyciem i ożywii pow­tarzaj po­tem mod­litwypo­tem mod­litwy jak naj­częściejbóg reszty do­pełni oświeci cię no­wymcię no­wym życiemno­wym życiem i ożywii pow­tarzaj po­tem mod­litwy jak naj­częściej oświeci cię no­wym życiemcię no­wym życiem i ożywi oświeci cię no­wym życiem i ożywi

Niełat­wo jest się mod­lić. Jak się mod­lić, sko­ro nie wiemy, czy Bóg te­go chce?  -Mikołaj Gogol
niełat­wo-jest ę-mod­lić-jak ę-mod­lić-sko­ro-nie wiemy-czy-bóg-te­go-chce 
Bóg w tych cza­sach nie słucha mod­litwy uciśnionych. -Bolesław Prus
bóg-w tych-cza­sach-nie słucha-mod­litwy-uciśnionych
In­styn­kt to w grun­cie rzeczy nic in­ne­go, jak cichy głos Bo­ga. Mod­litwy są wysłuchi­wane, ale trze­ba ocze­kiwać od­po­wie­dzi i wierzyć... -Dean Ray Koontz
in­styn­kt-to w grun­cie-rzeczy-nic-in­ne­go-jak cichy-głos-bo­ga-mod­litwy są wysłuchi­wane-ale-trze­ba-ocze­kiwać
Kon­cen­trac­ja jest niezbędna dla mod­litwy tak, jak knot do lam­py oliwnej. -Filokalia
kon­cen­trac­ja-jest niezbędna-dla-mod­litwy-tak-jak knot-do lam­py-oliwnej
Kto wyrze­ka się mod­litwy, ten re­zyg­nu­je z siebie. -Reinhold Schneider
kto-wyrze­ka ę-mod­litwy-ten-re­zyg­nu­-z siebie