Zacznij pat­rzeć na siebie ja­ko na osobę, którą chciałbyś być.


zacznij-pat­rzeć-na siebie-ja­ko-na osobę-którą-chciałbyś-być
david viscottzacznijpat­rzećna siebieja­kona osobęktórąchciałbyśbyćzacznij pat­rzećpat­rzeć na siebiena siebie ja­koja­ko na osobęktórą chciałbyśchciałbyś byćzacznij pat­rzeć na siebiepat­rzeć na siebie ja­kona siebie ja­ko na osobęktórą chciałbyś byćzacznij pat­rzeć na siebie ja­kopat­rzeć na siebie ja­ko na osobęzacznij pat­rzeć na siebie ja­ko na osobę

Z każdym ro­kiem pat­rzy­liśmy na świat z wyższej od­ległości ale póki stoimy na równej po­wie­rzchni nie wy­pada pat­rzeć na siebie z góry.  spełniło się mo­je marze­nie. mogę być bliżej Ciebie. ja­ko cichy obserwator. pat­rzeć jak się zmieniasz. jak pro­mieniejesz ze szczęścia. jak się spełniasz. pat­rzeć na Twój uśmiech nie znaj­duję większej nagrody.Po­win­no is­tnieć słowo ok­reślające mik­rosko­pijną is­kierkę nadziei, którą człowiek boi się dos­trzec w lęku, że sa­mo spoj­rze­nie ją zga­si, jak przy próbie obej­rze­nia fo­tonu. Może tyl­ko cze­kać przy niej, pat­rzeć obok niej, pat­rzeć po­za nią, aż sta­nie się dość moc­na, by zais­tnieć realnie.Te­lewiz­ja do­wiodła, ze ludzie wolą oglądać co­kol­wiek, niż pat­rzeć na siebie nawzajem.