zaczy­nali ra­zem od zera dziś ona jest górą a on zwykłą kurą.


zaczy­nali-ra­zem-od zera-dziś-ona-jest górą-a-on zwykłą-kurą
bystry.76zaczy­nalira­zemod zeradziśonajest górąon zwykłąkurązaczy­nali ra­zemra­zem od zeraod zera dziśdziś onaona jest górąon zwykłą kurązaczy­nali ra­zem od zerara­zem od zera dziśod zera dziś onadziś ona jest górąjest górą a on zwykłąa on zwykłą kurązaczy­nali ra­zem od zera dziśra­zem od zera dziś onaod zera dziś ona jest górąona jest górą a on zwykłąjest górą a on zwykłą kurązaczy­nali ra­zem od zera dziś onara­zem od zera dziś ona jest górądziś ona jest górą a on zwykłąona jest górą a on zwykłą kurą

Pewna kura zniosła jajko mądrzejsze od kury. Była to głupia kura.Fortuna toczy się kołem, kto dziś górą, jutro dołem.Człowiek z człowiekiem się nie zejdzie, ale góra z górą zawsze.Po­mogę Ci tyl­ko po­daj mi dłoń. Pójdziemy ra­zem przez świat, a strach nie będzie już ta­kich roz­miarów jak te­raz, bo będziemy ra­zem. Po­daj mi dłoń, a za­pom­nisz o świecie, który na Ciebie na­ciera. Ra­zem jest le­piej. Słońce jest piękniej­sze, a gwiaz­dy święcą ja­koś tak jaśniej. Bo ra­zem.. Ra­zem pot­ra­fimy zro­bić wszys­tko. I na­wet po­konać nasze słabości. Chcesz tego? Pięknie być słowa­mi, które szeptasz, wie­czo­rami puszczając je wolno. Miłością, której nig­dy nie zdeptasz, choć ci wy­rosła górą zbyt stromą. Pięknie jest być ob­ra­zem w pa­mięci, gdy już znużony przy­mykasz oczy. Ob­ra­zem, który już cię nie męczy, choć ból za­dawał i oczy moczył. Dob­rze stać się światłem z ciem­ności, wspom­nieniem ciepłym za­miast koszmaru. Nie za­pom­niałeś o tej miłości... Lecz wyz­wo­liłeś się spod jej czaru...Dziś pod wo­zem, jut­ro na wozie.