/zag­woz­dka/ Układ kos­tny u człowieka, to ar­cydzieło. 206 kości, śred­nia wa­ga to 12kg u mężczyz­ny, 10 u kobiety. Os­tatnie żeb­ro, to je­dyna kość u człowieka która po wyjęciu - odrasta. wy­powiedź nieautoryzowana nie sprawdzałem nie będę po­lemi­zował na ten te­mat z Bo­giem :P  


zag­woz­dka-układ-kos­tny-u człowieka-to ar­cydzieło-206-koś-śred­nia-wa­ga-to 12kg-u mężczyz­ny-10 u kobiety-os­tatnie
wdechzag­woz­dkaukładkos­tnyu człowiekato ar­cydzieło206kościśred­niawa­gato 12kgu mężczyz­ny10 u kobietyos­tatnieżeb­roto je­dynakośću człowiekaktórapo wyjęciu odrastawy­powiedźnieautoryzowananiesprawdzałembędępo­lemi­zowałna tente­matbo­giem /zag­woz­dka/ układukład kos­tnykos­tny u człowieka206 kościśred­nia wa­gawa­ga to 12kgto 12kg u mężczyz­nyos­tatnie żeb­roto je­dyna kośćkość u człowiekau człowieka któraktóra po wyjęciuwy­powiedź nieautoryzowananieautoryzowana nienie sprawdzałemsprawdzałem nienie będębędę po­lemi­zowałpo­lemi­zował na tenna ten te­matte­mat zz bo­giem/zag­woz­dka/ układ kos­tnyukład kos­tny u człowiekaśred­nia wa­ga to 12kgwa­ga to 12kg u mężczyz­nyto je­dyna kość u człowiekakość u człowieka którau człowieka która po wyjęciuwy­powiedź nieautoryzowana nienieautoryzowana nie sprawdzałemnie sprawdzałem niesprawdzałem nie będęnie będę po­lemi­zowałbędę po­lemi­zował na tenpo­lemi­zował na ten te­matna ten te­mat zte­mat z bo­giem

Życie ludzkie jest jak gra w kości. Jeśli nam się nie dostała do rąk ta kość, którą chcemy, trzeba się starać jak najlepiej wyzyskać tę, która nam była sądzona przez los. -Terencjusz
Życie-ludzkie-jest-jak-gra-w-koś-jeśli-nam-ę-nie-dostała-do-rąk-kość-którą-chcemy-trzeba-ę-starać-jak-najlepiej-wyzyskać-tę-która-nam
Całko­wite lek­ce­ważenie wszel­kich zag­rożeń spra­wiało ja­koś, że zag­rożenia zniechęcały się, re­zyg­no­wały i znikały. -Terry Pratchett
całko­wite-lek­­ważenie-wszel­kich-zag­rożeń-spra­wiało-ja­koś-że zag­rożenia-zniechęcały-ę-re­zyg­no­wały-i znikały